Klanteninformatie

Ter vervulling van onze wettelijke informatieverplichtingen vindt u op deze pagina informatie over het sluiten van overeenkomsten op afstand (A), het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg (B), en de Regeling beheer batterijen en accu’s (C).

Onze Algemene Voorwaarden zijn via onderstaande link te bereiken. U vindt deze daarnaast in de orderbevestiging die we u per e-mail toesturen nadat u een bestelling geplaatst heeft. U kunt onze Algemene Voorwaarden ook afdrukken of op uw harde schijf opslaan.

www.bergfreunde.nl/algemene voorwaarden/

A. INFORMATIE OVER HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Met onderstaande informatie willen we voldoen aan onze wettelijke verplichting tot informatie bij overeenkomsten op afstand en in het elektronische zakenverkeer.

Dit gedeelte bevat informatie over het sluiten van overeenkomsten op afstand met Bergfreunde.

1. Identiteit van de ondernemer

Wanneer u via onze online shop een artikel koopt, sluit u een overeenkomst op afstand met:

Bergfreunde GmbH (hierna benoemd 'Bergfreunde','Wij' en 'Ons'),
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de managing directors, Ronny Höhn, Matthias Gebhard
Bahnhofstr. 26
72138 Kirchentellinsfurt
E-mailadres: service@bergfreunde.nl,
Telefoonnummer: +31 (0)30 - 499 0286

Geregistreerd bij het Handelsregister in Stuttgart onder nummer: HRB 382746

BTW-nr.: DE814634846

2. Het sluiten van de overeenkomst

(1) Op onze website kan de klant ons assortiment bekijken. Wanneer de klant een artikel heeft gevonden dat aan zijn/haar wensen voldoet, kan de klant op de detailpagina van het artikel op de knop “In de winkelmand” klikken om dit artikel aan zijn/haar winkelmand toe te voegen. De klant plaatst de bestelling door aan het eind van het bestelproces op de knop “Nu kopen” te klikken. Zodra wij de bestelling hebben ontvangen, sturen wij de klant per e-mail onverwijld een automatische bestelbevestiging met de gegevens van de bestelling. Met de “Print”-functie kan de klant deze bestelbevestiging printen. Totdat de klant de bestelling daadwerkelijk plaatst, is het op elk moment mogelijk de gegevens van de bestelling te bekijken en te wijzigen.

(2) In geval de klant kiest voor achteraf betalen, door middel van iDEAL, Creditcard of PayPal komt de overeenkomst tot stand met de verzending van een afzonderlijke e-mail met een orderbevestiging of bij levering van de artikelen.

(3) Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen deze na het sluiten van de overeenkomst samen met de rechtsgeldig geworden Algemene Voorwaarden per e-mail aan de klant toe.

3. Levering

(1) Op de detailpagina van een artikel staat vermeld wat de leveringstermijn voor het desbetreffende artikel is. Het moment waarop deze termijn aanvangt, wordt bepaald aan de hand van punt 2 en 3.

(2) Bij betalen per bankoverschrijving, creditcard, iDEAL of PayPal start de leveringstermijn één dag na het geven van de betalingsopdracht. Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde artikel bij betaling per bankoverschrijving pas na creditering van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten, op onze rekening plaatsvindt. Voor alle andere betaalmethoden begint de termijn één dag na de bestelling.

(3) Indien het begin of het einde van de leveringstermijn op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag van het vestigingsland van onze onderneming valt, verschuift het begin of einde van de leveringstermijn naar de eerstvolgende werkdag.

(4) Bergfreunde levert enkel in de landen en onder de beperkingen respectievelijk leveringswijzen die op de volgende pagina staan aangegeven: Verzendkostenoverzicht/Leveringsbeperkingen.

(5) Voor alle leveringen geldt het voorbehoud van juiste en tijdige levering aan ons door onze leveranciers.

4. Koopprijs en verzendkosten

(1) De prijzen bij artikelen op onze website zijn in Euro en inclusief wettelijk omzetbelasting (BTW). Als sprake is van een aanbieding of korting met beperkte geldigheidsduur, geven we dit op de detailpagina van het desbetreffende artikel aan.

(2) Eventuele leverings- en verzendkosten worden getoond wanneer de klant een artikel aan zijn/haar winkelmand toevoegt en worden bovenop de genoemde prijs van het artikel in rekening gebracht. De toepasselijke verzendkosten vindt u in het verzendkostenoverzicht.

(3) Anders dan het basistarief zijn aan het gebruik van communicatiemiddelen voor het sluiten van de overeenkomst op afstand voor de klant verder geen extra kosten verbonden.

5. BETAALMETHODEN EN DAARAAN VERBONDEN KOSTEN

(1) De klant kan de betaling verrichten met kredietkaart, debetkaart of PayPal. Daarnaast worden op de website eventueel andere betaalmethoden aangeboden. De concrete keuzemogelijkheden worden tijdens het bestelproces op de betreffende webpagina getoond.

(2) Op het gebruik van een bepaalde betaalmethoden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Raadpleeg hiervoor onze Algemene Voorwaarden .

(3) Eventuele kosten die aan het gebruik van een bepaalde betaalmethode verbonden zijn worden in uw winkelmand weergegeven. U kunt hiervoor ook het overzicht van betaalmoethoden raadeplegen.

Meer informatie over de betalingsmodaliteiten vindt u in onze algemene en aanvullende voorwaarden en onder Betalingswijzen.

6. HERROEPINGSRECHT EN MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

A) Herroepingsrecht voor consumenten bij koopovereenkomsten/ overeenkomsten op afstand

(1) Consumenten – natuurlijke personen die niet handelen voor doeleinden die verband houden met hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten – kunnen met inachtneming van het hieronder uiteengezette herroepingsbeleid van hun (wettelijke) herroepingsrecht gebruik maken.

(2) Het herroepingsrecht is uitgesloten bij overeenkomsten voor:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde artikelen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Artikelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere artikelen;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen, of: als u in eenzelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste artikel heeft ontvangen.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze per post (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, Germany) of e-mail: (service@bergfreunde.nl) aan ons te melden. Daarnaast kunt u gebruik maken van het hieronder opgenomen modelformulier voor herroeping.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, vergoeden wij alle betalingen, inclusief de verzendkosten voor levering aan u van het artikel (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering), die wij van u hebben ontvangen. Wij doen dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u bij ons gemeld heeft dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken.
U draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van het artikel. Ter vereenvoudiging en ter besparing van kosten bieden wij op onze website de service aan een retourlabel te genereren. De kosten worden dan met de creditnota verrekend.
Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als die u gebruikt heeft, tenzij een andere betaalmethode uitdrukkelijk met u is overeengekomen. Aan de terugbetaling zijn voor u geen kosten verbonden.
U dient de artikelen zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u bij ons gemeld heeft dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken aan ons terug te sturen of deze aan ons te overhandigen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in achtgenomen als u de artikelen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen verstreken is. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naargelang wat het eerst gebeurt.
U bent aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.


B) Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Bergfreunde GmbH
  Bahnhofstr. 26
  72138 Kirchentellinsfurt
  Germany

  E-Mailadres: service@bergfreunde.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

7. Garantievoorwaarden

Voor alle artikelen die bij Bergfreunde gekocht zijn, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat Bergfreunde ervoor in staat dat het artikel datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast verlenen wij een eigen garantie van 2 jaar vanaf levering van het artikel. Daarvan afwijkend bedraagt de garantietermijn voor leveringen aan ondernemers en voor gebruikte artikelen 1 jaar vanaf levering van de artikelen. Voor sommige producten geldt ook nog een fabrieksgarantie. Deze beide garanties doen niets af aan de wettelijke garantie. Voor meer informatie over garantie verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.Zie voor meer informatie over hoe u zich tot ons kunt wenden met vragen over garantie ook de pagina Klachten/Garantie.

B. INFORMATIE OVER HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG

In dit gedeelte beschrijven we hoe het sluiten van een overeenkomst langs elektronische weg met Bergfreunde verloopt. Deze informatie maakt geen deel uit van de overeenkomst die u met Bergfreunde sluit.

1. HOE WERKT HET ONLINE SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST MET ONS?

Op onze website kunt u ons assortiment bekijken. Wanneer u een artikel heeft gevonden dat aan uw wensen voldoet, kunt op de detailpagina van het artikel op de knop “In de winkelmand” klikken om dit artikel aan uw winkelmand toe te voegen. Zowel op de detailpagina van het artikel als op de overzichtspagina van uw winkelmand kunt het gewenste aantal stuks van het betreffende artikel invoeren in het veld “Aantal”. In het winkelmandoverzicht kunt u artikelen ook weer uit uw winkelmand verwijderen. Dit doet u door op het vuilnisbaksymbool te klikken of in het veld “Aantal” het cijfer “0” in te voeren.

Door in het winkelmandoverzicht op de knop “Naar de kassa” te klikken, start u het bestelproces voor de artikelen in uw winkelmand. U wordt vervolgens doorgeleid naar een pagina waarop u zich aan kunt melden als u reeds klant van ons bent of een klantenaccount kunt openen. U kunt echter ook als gast bestellen zonder dat u een klantenaccount aanmaakt.

Indien u een klantenaccount wilt openen, klik dan op “Klantenaccount openen”. In het vervolgscherm voert u uw adres- en contactgegevens in, evenals uw e-mailadres en een door u te kiezen wachtwoord. Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u in de toekomst bestellen zonder dat u uw adresgegevens opnieuw hoeft in te voeren. Om door te gaan met het bestelproces klikt u vervolgens op de knop “Naar betalingswijze”.

Indien u een reeds geregistreerde klant bent, voert u uw e-mailadres en uw wachtwoord in de daarvoor bestemde velden in en klikt u vervolgens op de knop “Aanmelden”.

U komt vervolgens op een pagina waarop u de betaalmethode kunt kiezen. Kies de gewenste betaalmethode en klik vervolgens op de knop “Bestelling controleren”.

U komt vervolgens op een overzichtspagina waarop de details van uw bestelling nogmaals worden weergegeven. Controleer alle gegevens zorgvuldig. U kunt het leveringsadres, het factuuradres en de betalingswijze indien nodig wijzigen of corrigeren door op de desbetreffende tekstlink “Wijzigen” te klikken. U kunt de gegevens en de producten in uw winkelmand ook wijzigen door op de “Terug”-knop van uw internetbrowser te klikken.

Op de overzichtspagina vindt u ook een link naar onze Algemene Voorwaarden en naar de instructies voor het uitoefenen van het herroepingsrecht (inclusief het modelformulier). Lees deze informatie aandachtig door en accepteer deze door een vinkje te plaatsen in het invoerveld bij de tekst “Ja, ik accepteer de Algemene Voorwaarden die op deze aankoop van toepassing zijn, ik heb kennisgenomen van de privacyverklaring en het herroepingsrecht van Bergfreunde en ik geef in het geval van achteraf betalen toestemming voor de verwerking van mijn gegevens bij de afhandeling ervan.” Pas nadat u heeft bevestigd dat u kennis heeft genomen van het herroepingsrecht en dat u de Algemene Voorwaarden aanvaardt, kunt u doorgaan met bestellen.

Wanneer alle gegevens juist zijn, klikt u op "Nu kopen" om het bestelproces af te sluiten. Wij zullen u de aankomst van uw bestelling onverwijld per e-mail bevestigen. Dit e-mailbericht bevat een overzicht van de bestelling en kan door u geprint worden.

2. OPSLAAN VAN EN TOEGANG TOT DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST

Wij slaan de gegevens van uw bestelling op en sturen u per e-mail een bestelbevestiging toe. U ontvangt onze Algemene Voorwaarden uiterlijk na het sluiten van het contract in de orderbevestiging die we u per e-mail toesturen.

3. CORRECTIE VAN INVOERFOUTEN

U kunt de artikelen in uw winkelmand en uw gegevens tijdens het bestelproces altijd wijzigen door op de “Terug”-knop van uw internetbrowser te klikken.

U kunt het leveringsadres, het factuuradres en de betalingswijze indien nodig wijzigen of corrigeren door op de desbetreffende tekstlink “Wijzigen” te klikken.

U kunt het bestelproces altijd afbreken door uw internetbrowser af te sluiten.

4. TAAL VAN DE OVEREENKOMST

U sluit de overeenkomst met ons in het Nederlands.

C. REGELING BEHEER BATTERIJEN EN ACCU’S 2008

In verband met de verkoop van batterijen of accu's respectievelijk in verband met de levering van apparaten die batterijen of accu's hebben, zijn wij volgens de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 verplicht u op het volgende te wijzen:

Batterijen en accu’s mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Breng lege batterijen naar een ophaalpunt of geef ze gratis af op een verkooppunt. Nieuwe batterijen uit ons assortiment of die ooit tot ons assortiment hebben behoord of batterijen die in onze artikelen zijn aangebracht, die tot ons assortiment behoren of behoorden, kunt u na gebruik in huishoudelijke hoeveelheden gratis op onderstaand adres afgeven of ons met de post toesturen. U draagt de kosten voor verzending.

Bergfreunde GmbH, Peter-Schaufler-Straße 18, 72108 Rottenburg

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn eenvoudig te herkennen aan het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Onder dit symbool is de chemische benaming van de schadelijke stof “Cd” voor cadmium aangebracht, “Pb” staat voor lood, “Hg” staat voor kwik. U vindt deze informatie tevens in de documenten die u bij de zending ontvangt of in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.