Klanteninformatie

Klanteninformatie voor het sluiten van contracten op afstand en verstrekkende informatie over het elektronisch sluiten van een contract

A. Klanteninformatie voor het sluiten van contracten op afstand

Met onderstaande informatie willen we voldoen aan onze wettelijke verplichting tot informatie bij overeenkomsten op afstand en in het elektronische zakenverkeer.

Onze Algemene Voorwaarden vindt u onder de volgende link:

www.bergfreunde.nl/algemene voorwaarden/

Uiterlijk bij de levering van de artikelen ontvangt u alle informatie als geschreven tekst. U kunt deze informatie ook afdrukken of op de harde schijf opslaan.

1. Identiteit van de aanbieder

U sluit overeenkomsten op afstand met

Bergfreunde GmbH
Vertegenwoordigd door de zaakvoerdersRonny Höhn, Matthias Gebhard
Bahnhofstr. 26
72138 Kirchentellinsfurt
E-mail: service@bergfreunde.nl,
Telefoon: +31 (0)30 - 499 0286
Fax: +49 7121 7012291

HR Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 382746
Bedrijfsregistratie: Kirchentellinsfurt

BTW-nr.: NL824011193B01

2. Sluiten van het contract

(1) De klant kan uit het assortiment producten kiezen en deze met de knop "Nu kopen" in een zogenaamde winkelmand plaatsen. Met de knop "Tegen betaling bestellen" doet u ons een bindend aanbod voor de koop van de artikelen die zich in de winkelmand bevinden. Zolang de bestelling nog niet is verstuurd kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. Vervolgens stuurt de verkoper een automatische bestelbevestiging per e-mail aan de klant. Deze bevat de bestelling en kan met de functie "Afdrukken" worden afgedrukt. De bestelbevestiging is nog geen bindende acceptatie van de bestelling. Het koopcontract komt bij vooruitbetaling, betaling door overschrijving per bankgiro, op rekening of rembours pas met de verzending van een afzonderlijke e-mail met een orderbevestiging of bij levering van de artikelen tot stand. Bij betaling per creditcard, betaalkaart, iDeal, incasso of PayPal komt het contract reeds met de betalingsopdracht door de klant tot stand.

(2) De tekst van het contract wordt door de verkoper opgeslagen en de klant samen met de rechtsgeldig geworden Algemene Voorwaarden per e-mail na het sluiten van het contract toegestuurd.

Meer informatie vindt u in onze AV.

3. Levering en leveringsvoorbehoud

(1) De leveringstermijn voor leveringen wordt op de desbetreffende aanbiedingspagina aangegeven. Het begin van de leveringstermijn wordt (naargelang de gekozen betalingswijze) bepaald volgens de alinea's 2 tot en met 3.

(2) Bij vooruitbetaling, betaling via bankoverschrijving, creditcard, betaalkaart, iDeal, incasso of PayPal begint de leveringstermijn één dag na het geven van de betalingsopdracht. Voor alle andere betalingswijzen begint de termijn één dag na de bestelling.

(3) Vallen het begin of het einde van de termijn op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan verschuiven begin of einde van de termijn naar de volgende werkdag.

(4) Voor leveringen buiten Duitsland geldt een leveringstermijn van 2 tot 4 werkdagen. Het begin van de leveringstermijn richt zich naar de alinea's 2 en 3.

(5) De verzending geschiedt uitsluitend in de Verzendkostenoverzicht/Leveringsbeperkingen aangegeven landen en onder de Verzendkostenoverzicht/Leveringsbeperkingen aangegeven beperkingen resp. aangegeven leveringswijzen. U vindt deze bovendien in de "virtuele winkelmand".

(6) De levering staat onder het voorbehoud van punctuele eigen bezorging.

Meer informatie vindt u in onze AV.

4. Koopprijs en verzendkosten

(1) De aangegeven prijzen zijn totale prijzen in EUR en zijn inclusief wettelijke omzetbelasting. In tijd beperkte speciale aanbiedingen of kortingen worden in het kader van de weergave van de afzonderlijke artikelen op onze website als zodanig gekenmerkt.

(2) Onze leverings- en verzendkosten brengen wij extra naast de genoemde eindprijzen van elk artikel in rekening. De betreffende verzendkosten vindt u in ons Verzendkostenoverzicht/onze leveringsbeperkingen.

(3) Door het gebruik van de middelen voor communicatie op afstand ontstaan voor de klant bij bestelling verder geen extra kosten.

Meer informatie over prijzen en verzending vindt u in onze AV.

5. Betalingsmodaliteiten en kosten van de betalingsmiddelen

(1) De klant kan een vooruitbetaling doen, betalen door bankoverschrijving, per incasso, creditcard, betaalkaart, iDeal, PayPal, factuur of rembours.

(2) Bij rembours betaalt de klant rechtstreeks aan de expeditiefirma. Hier ontstaan rembourskosten ter hoogte van 6,60 EUR aan. Bij andere wijzen van betaling ontstaan voor de klant geen extra kosten.

(3) De kosten die eventueel door het gekozen betalingsmiddel ontstaan worden in de virtuele winkelmand en in het overzicht Betalingsmiddelen weergegeven.

Meer informatie over de betalingsmodaliteiten vindt u in onze AV en onder Betalingsmiddelen.

6. Herroepingsrecht voor verbruikers en voorbeeld van een formulier voor herroeping

A) Herroepingsrecht voor verbruikers voor koopcontracten/sluiten van contracten op afstand
B)Voorbeeld van een formulier voor herroeping

A) Herroepingsrecht voor consuments voor koopcontracten/sluiten van contracten op afstand

Consuments - Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met doelen die voor het merendeel niet tot zijn commerciële en ook niet tot zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden gerekend - kunnen hun contractuele verklaring bij contracten onder bezwarende titel onder de volgende voorwaarden herroepen:

Herroepingsinstructies

Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder aangifte van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, ingeval het gaat om een bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd, 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet u ons (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-mail: service@bergfreunde.nl, telefoon: +31 (0)30 - 499 0286, telefax: +49 7121 7012291) aan de hand van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, telefax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen informeren. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgaande voorbeeld van een formulier voor herroeping, dat nochtans niet voorgeschreven is.

Om te voldoen aan de termijn voor herroeping volstaat het dat u de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht verstuurt voordat de termijn verstreken is.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden voordelige standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling van herroeping van uw contract bij ons is binnengekomen, terugbetalen. Deze terugbetaling doen wij met hetzelfde betalingsmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen. Wegens deze terugbetaling zullen u in geen geval vergoedingen worden berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naargelang wat het eerst gebeurt.

U dient de artikelen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over het herroepen van het contract heeft geïnformeerd, aan ... ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de artikelen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen verstreken is. U draagt de directe kosten van terugzending van de artikelen.

U moet slechts voor een mogelijk waardeverlies van de artikelen opkomen, wanneer dit waardeverlies veroorzaakt is door een omgang met de artikelen die niet noodzakelijk was voor het controleren van de gesteldheid, de eigenschappen en de wijze van functioneren.


Het herroepingsrecht is uitgesloten bij contracten voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaar-digde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij contracten voor:

  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden terugge-zonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogram-matuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

B) Voorbeeld van een formulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, E-Mail: service@bergfreunde.nl, Telefax: +49 7121 7012291

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Garantievoorwaarden

De klant heeft een wettelijk garantierecht dat conform de §§ 10 en 11 van de AV wordt aangepast.

Gedetailleerde informatie over de garantieprestaties vindt u in het kader van onze AV.

B. Verstrekkende klanteninformatie over het elektronisch sluiten van een contract

De volgende informatie heeft geen betrekking op contractuele voorwaarden. Onze AV vindt u onder de volgende link: AV.

1. Hoe werkt het online sluiten van een contract met ons?

Wanneer u in onze webshop een product hebt gevonden dat aan uw wensen voldoet, klik dan op de knop "In de winkelmand". Het artikel wordt dan in uw winkelmand geplaatst en de inhoud van de winkelmand wordt u in een overzicht getoond. In dit winkelmandoverzicht kunt u het gewenste aantal stuks van het betreffende artikel in het veld "Aantal" invoeren.

Wanneer u zich op de pagina met de detailbeschrijving van een product bevindt, dan kunt u reeds in het veld links van de knop "In de winkelmand" de hoeveelheid van het te kopen artikel aangeven.

Zodra de producten in de winkelmand zijn geplaatst, worden de producten die zich in de winkelmand bevinden aan de bovenste rechter zijrand weergegeven. Door klikken op een daar weergegeven product komt u in het voornoemde winkelmandoverzicht. Daar kunt u producten uit de winkelmand verwijderen of hun aantal wijzigen.

Wanneer u een artikel uit de winkelmand wilt verwijderen, klikt u in het winkelmandoverzicht op het invoerveld met het vuilnisbaksymbool of voert u in het veld "Aantal" het cijfer"0" in.

Door de knop "Naar de kassa" te activeren kunt u het bestelproces voor de artikelen in de winkelmand onmiddellijk starten.

Na de knop "Naar de kassa" te hebben geactiveerd wordt een pagina geopend waarin u ofwel de reeds bij ons opgeslagen klantgegevens kunt activeren of zich als nieuwe klant bij ons kunt laten registreren. U kunt echter ook als gast bestellen zonder een klantenaccount aan te maken.

Als nieuwe klant klikt u op de knop "Verder" om uw adresgegevens, de gegevens voor de communicatie met u, een e-mailadres en een door u te kiezen wachtwoord in te voeren. Met behulp van het bij de registratie aangegeven e-mailadres en het wachtwoord kunt u in de toekomst bestellen zonder dat u uw adresgegevens opnieuw moet invoeren. Om door te gaan met bestellen drukt u op de knop "Naar betalingswijze".

Indien u reeds een geregistreerde klant bent, voert u uw e-mailadres en uw wachtwoord in de daarvoor bestemde velden in en activeert u de knop "Aanmelden" .

Vervolgens komt u op een pagina waarin u het betalingsmiddel kunt bepalen. Kies nu uw gewenste betalingsmiddel en klik op de knop "Bestelling controleren".

U bent nu op een nieuwe pagina. Hier kunt u vooreerst onze uitgebreide herroepingsinstructies (samen met het formulier voor herroepingen) en onze Algemene Voorwaarden inkijken.

Lees de herroepingsinstructies en de Algemene Voorwaarden aandachtig door en bevestig daarna de invoervelden "Ik heb kennis genomen van het herroepingsrecht en van het voorbeeldformulier voor herroepingen" en "Ik aanvaard uw Algemene Voorwaarden" door een vinkje te plaatsen in het betreffende invoerveld. Pas nadat u heeft bevestigd dat u kennis heeft genomen van het herroepingsrecht en dat u de Algemene Voorwaarden aanvaardt, kunt u doorgaan met bestellen.

Vervolgens vindt u een overzicht, waarin de details van uw bestelling nogmaals worden weergegeven.

Controleer alle gegevens zorgvuldig. U kunt het verzendadres, het factuuradres, de betalingswijze en de producten in de winkelmand met de desbetreffende tekstlink "Wijzigen" indien nodig wijzigen of corrigeren. Ook kunt u de gegevens die u tijdens het bestelproces hebt ingevoerd met de "Terug"-functie van uw internetbrowser bewerken.

Wanneer alle gegevens juist zijn, klikt u op "Nu kopen" om het bestelproces af te sluiten.

De aankomst van uw bestelling bij ons zullen wij u onverwijld per e-mail bevestigen.

Meer informatie vindt u ook in onze AV.

2. Opslaan van de contracttekst en toegang voor de klant

Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen ze u in de toegangsbevestiging per e-mail toe. Onze Algemene Voorwaarden krijgt u uiterlijk na het sluiten van het contract per e-mail.

3. Invoerfout

U kunt uw invoer tijdens het bestelproces altijd corrigeren door in uw browser op de met een naar links wijzende groene pijl gemarkeerde knop "Terug" te drukken en dan de nodige wijziging uit te voeren. U kunt het gewenste aantal artikelen wijzigen door in de winkelmand in het veld "Aantal" het getal aan te passen. De wijzigingen worden door klikken op de knop "Bijwerken" overgenomen. U kunt het verzendadres, het factuuradres en de producten in de winkelmand indien nodig wijzigen of corrigeren door in het besteloverzicht in het betreffende gebied de knop "Bewerken" aan te klikken. Ook kunt u de gegevens die u tijdens het bestelproces hebt ingevoerd met de "Terug"-functie van uw internetbrowser bewerken.

U kunt het volledige bestelproces altijd afbreken door de internetbrowser te sluiten.

4. Taal van het contract

U heeft de mogelijkheid de contracten met ons in het Duits te sluiten.

C. Opmerkingen over de batterijverordening

In verband met de verkoop van batterijen of accu's resp. in verband met de levering van apparaten die batterijen of accu's hebben, zijn wij volgens de batterijverordening verplicht u op het volgende te wijzen:

accu's en batterijen mogen niet in het huisvuil. De afvoer samen met het huisvuil is volgens de batterijverordening uitdrukkelijk verboden. Als eindverbruiker bent u wettelijk verplicht lege batterijen te retourneren. Breng lege batterijen naar een ophaalpunt voor batterijen of geef ze gratis af in een verkooppunt ter plaatse. Nieuwe batterijen uit ons assortiment of die ooit tot ons assortiment hebben behoord of batterijen die in onze artikelen zijn aangebracht, die tot ons assortiment behoren of behoorden, kunt u na gebruik in huishoudelijke hoeveelheden gratis op onderstaand adres afgeven of ons met de post toesturen. Het retourneren moet voor ons kosteloos zijn.

Bergfreunde GmbH, Peter-Schaufler-Straße 16, 72108 Rottenburg

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn, zoals nevenstaand afgebeeld, met het symbool van een doorstreepte vuilnisbak gemarkeerd. Onder het vuilnisbaksymbool is de chemische benaming van de schadelijke stof "Cd" voor cadmium aangebracht. "Pb" staat voor lood, "Hg" voor kwikzilver. U vindt deze aanwijzingen ook nog in de documenten van de goederenzending of in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.