Herroepingsrecht / Klanteninformatie

1. HERROEPINGSRECHT EN MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

A) Herroepingsrecht voor consumenten bij koopovereenkomsten/ overeenkomsten op afstand

(1) Consumenten – natuurlijke personen die niet handelen voor doeleinden die verband houden met hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten – kunnen met inachtneming van het hieronder uiteengezette herroepingsbeleid van hun (wettelijke) herroepingsrecht gebruik maken.

(2) Het herroepingsrecht is uitgesloten bij overeenkomsten voor:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde artikelen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Artikelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere artikelen;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen, of: als u in eenzelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste artikel heeft ontvangen.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze per post (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, Germany) of e-mail: (service@bergfreunde.nl) aan ons te melden. Daarnaast kunt u gebruik maken van het hieronder opgenomen modelformulier voor herroeping.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, vergoeden wij alle betalingen, inclusief de verzendkosten voor levering aan u van het artikel (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering), die wij van u hebben ontvangen. Wij doen dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u bij ons gemeld heeft dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken.
U draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van het artikel. Ter vereenvoudiging en ter besparing van kosten bieden wij op onze website de service aan een retourlabel te genereren. De kosten worden dan met de creditnota verrekend.
Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als die u gebruikt heeft, tenzij een andere betaalmethode uitdrukkelijk met u is overeengekomen. Aan de terugbetaling zijn voor u geen kosten verbonden.
U dient de artikelen zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u bij ons gemeld heeft dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken aan ons terug te sturen of deze aan ons te overhandigen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in achtgenomen als u de artikelen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen verstreken is. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naargelang wat het eerst gebeurt.
U bent aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.


B) Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Bergfreunde GmbH
  Bahnhofstr. 26
  72138 Kirchentellinsfurt
  Germany

  E-Mailadres: service@bergfreunde.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

2. REGELING BEHEER BATTERIJEN EN ACCU’S 2008

In verband met de verkoop van batterijen of accu's respectievelijk in verband met de levering van apparaten die batterijen of accu's hebben, zijn wij volgens de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 verplicht u op het volgende te wijzen:

Batterijen en accu’s mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Breng lege batterijen naar een ophaalpunt of geef ze gratis af op een verkooppunt. Nieuwe batterijen uit ons assortiment of die ooit tot ons assortiment hebben behoord of batterijen die in onze artikelen zijn aangebracht, die tot ons assortiment behoren of behoorden, kunt u na gebruik in huishoudelijke hoeveelheden gratis op onderstaand adres afgeven of ons met de post toesturen. U draagt de kosten voor verzending.

Bergfreunde GmbH, c/o Rhenus Warehousing Solutions, Colemanstrasse 11, 35394 Gießen - Germany

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn eenvoudig te herkennen aan het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Onder dit symbool is de chemische benaming van de schadelijke stof “Cd” voor cadmium aangebracht, “Pb” staat voor lood, “Hg” staat voor kwik. U vindt deze informatie tevens in de documenten die u bij de zending ontvangt of in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.