Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de firma Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, in wat volgt verkoper genoemd.

§ 1 Algemene informatie, begripsbepalingen

(1) De volgende Algemene Voorwaarden hebben geldigheid voor de zakenrelatie tussen de verkoper en de klant in haar op het tijdstip van de bestelling geldige versie.

(2) Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met doelen die voor het merendeel niet tot zijn commerciële en ook niet tot zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden gerekend. Ondernemers als bedoeld in de Voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen die bij het afsluiten van een rechtshandeling handelen krachtens hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Klanten als bedoeld in de Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

(3) Individuele contractuele afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende Algemene Voorwaarden worden geen bestanddeel van het contract, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk wordt toegestemd.

§ 2 Sluiten van het contract

(1) De presentatie van de goederen op de website van de verkoper is juridisch gezien geen aanbod, het is slechts een uitnodiging aan de klant om een aanbod in juridische zin af te geven. De bestelde goederen kunnen afhankelijk van de technische afbeeldingsmogelijkheden en binnen het kader van het aanvaardbare enigszins afwijken van de goederen weergegeven op internet. Vooral kunnen verschillen in kleur optreden.

(2) De klant kan via de internetsite van de verkoper per e-mail, per telefax, per telefoon of ook schriftelijk bestellen. De bestelling van de klant moet worden gezien als een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopcontract betreffende het/de bestelde artikel/en.

(3) De verkoper zal de ingang van de bestelling van de klant onverwijld per telefax of e-mail bevestigen.

a) Het koopcontract komt bij vooruitbetaling, betaling door overschrijving per bankgiro, op rekening of onder rembours met deze bestelbevestiging nog niet tot stand. Dat is pas het geval na verzending van een afzonderlijke e-mail met een orderbevestiging of bij levering van de artikelen. De verkoper is gerechtigd de bestelling met het contractuele aanbod binnen 5 werkdagen te accepteren. Voor artikelen die elektronisch zijn besteld is de verkoper gerechtigd de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst te accepteren. Er is ook sprake van acceptatie, wanneer de verkoper binnen deze termijn de bestelde artikelen levert.

b) Bij betaling per creditcard, betaalkaart, iDeal of incasso komt het contract reeds met de betalingsopdracht door de klant tot stand.

(4) Het sluiten van het contract geschiedt onder het voorbehoud dat in geval van onjuiste of niet-punctuele eigen bezorging, niet of slechts gedeeltelijk wordt geleverd. Dit is slechts geldig wanneer de verkoper de niet-levering niet te verantwoorden heeft en hij met de nodige zorg een concrete dekkingsaankoop met de toeleverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen doen om de artikelen te verschaffen. Anders wordt de tegenprestatie onverwijld teruggegeven. In het geval van niet-beschikbaarheid of van slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de artikelen wordt de klant onverwijld geïnformeerd.

(5) Voor zover de klant de artikelen elektronisch heeft besteld, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en de klant samen met de rechtsgeldig geworden Algemene Voorwaarden per e-mail na het sluiten van het contract toegestuurd.

§ 3 Eigendomsvoorbehoud

(1) Bij consumenten behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht aan de artikelen voor tot de koopprijs volledig is betaald. Bij ondernemers behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht aan de artikelen voor tot alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn betaald.

(2) In geval van handelingen door de klant die in strijd zijn met het contract, met name bij schuldenaarsverzuim, bij onjuiste informatie van de klant betreffende zijn solvabiliteit of wanneer een aanvraag wordt gedaan een insolventieprocedure te openen, is de verkoper - eventueel mits bepalen van een termijn - gerechtigd af te zien van het contract en de artikelen terug te eisen, voor zover de klant de tegenprestatie nog niet of nog niet volledig heeft geleverd.

(3) De ondernemer is gerechtigd de artikelen volgens de normale gang van zaken verder te verkopen. Hij doet ten overstaan van de verkoper nu al afstand van alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die voor hem door het doorverkopen ten overstaan van derden ontstaan. De verkoper accepteert de overdracht. Na de overdracht is de ondernemer gemachtigd de vordering te incasseren. De verkoper behoudt zich het recht voor zelf de vordering te incasseren zodra de ondernemer niet correct aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en in schuldenaarsverzuim geraakt.

(4) De verkoper verplicht zich ertoe, de hem toekomende zekerheden op verzoek van de klant dan vrij te geven, wanneer de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 10% boven de te zekeren vordering ligt. De verkoper bepaalt welke zekerheden worden vrijgegeven.

§ 4 Vergoeding

(1) De opgegeven koopprijs is bindend. De koopprijs is inclusief de wettelijke omzetbelasting. De extra verzendkosten zijn in het Verzendkostenoverzicht/de leveringsbeperkingen te vinden De kosten voor verpakking zijn in de verzendkosten inbegrepen.

(2) De klant verplicht zich ertoe, binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging per e-mail of de factuur, het totale bedrag te betalen. Na het verstrijken van de termijn komt de klant in schuldenaarsverzuim.

Indien de klant “Kopen op rekening” als betalingsmiddel wenst, verplicht de klant zich afwijkend van zin 1 ertoe, binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur het totale bedrag te betalen. Na het verstrijken van de termijn komt de klant in schuldenaarsverzuim.

(3) De klant heeft slechts een recht op schuldvergelijking, wanneer zijn tegenaanspraken rechtsgeldig zijn vastgesteld en erkend of door de verkoper niet worden betwist. Het recht van de koper op schuldvergelijking met contractuele en andere aanspraken uit het ontstaan of de uitvoering van deze contractuele verhouding blijft onaangetast. De klant kan een recht van terughouding slechts uitoefenen, wanneer zijn tegenaanspraak op dezelfde contractuele verhouding berust.

(4) De klant gaat ermee akkoord dat de factuur elektronisch naar zijn bij de bestelling opgegeven e-mailadres wordt gestuurd; daarvan afwijkend kan de klant de toezending van een papieren factuur vragen.

§ 5 Betalingsmogelijkheden

(1) De klant kan de betaling verrichten per vooruitbetaling, bankgiro, creditcard, debitcard, PayPal, iDeal of factuur. De verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Alleen de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op onze website worden aangegeven, zijn beschikbaar. Uit de hierna weergegeven betaalmethoden resulteert geen recht op een bepaalde betaalmethode, wanneer deze tijdens het bestelproces niet wordt weergegeven.

(2) Voor de betaling via PayPal moet de klant zich op www.paypal.com aanmelden. Van toepassing zijn de gebruiksvoorwaarden van paypal.com.

(3) Bij betaling onder rembours betaalt de klant rechtstreeks aan de expeditiefirma.

(4) (4) De verkoper biedt zijn klanten de mogelijkheid aan om de bij hem bestelde artikelen en diensten op rekening of in termijnen te betalen (hierna "payolution-betaalmethode" genoemd). Voor de payolution-betaalmethode werkt de verkoper samen met payolution GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wenen, Oostenrijk, (hierna "payolution" genoemd) en net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München, Duitsland (hierna "Bank" genoemd). In zoverre geldt:

A. Algemene Voorwaarden

a) Een contractuele verhouding tussen de klant en payolution of de Bank wordt hierdoor niet gefundeerd.

b) Het gebruik van de payolution-betaalmethode is slechts toegestaan voor klanten vanaf 18 jaar.

c) De verkoper of de Bank zullen voor elke betaling per payolution-betaalmethode de kredietwaardigheid van de klant controleren. Indien de betaling met behulp van een payolution-betaalmethode (bijv. om redenen van kredietwaardigheid, om technische redenen of door een overschrijding van grensbedragen) niet mogelijk is, kan de verkoper de klant een alternatieve afrekeningsmogelijkheid aanbieden.

d) De verkoper is gerechtigd vorderingen inclusief alle daarmee verbonden nevenrechten, die met behulp van een payolution-betaalmethode betaald moeten worden, aan derden over te dragen.

e) De eigendom op de geleverde artikelen blijft bij de verkoper, tot deze volledig zijn betaald (zie § 3 van deze AV).

B. Koop op rekening

f) Voor zover koop op rekening is overeengekomen, stuurt de verkoper de klant een factuur. Deze dient onmiddellijk na ontvangst en zonder aftrek te worden betaald, tenzij op de factuur een latere datum is genoemd.

g) Indien de factuur niet uiterlijk op de datum die op de factuur is vermeld, wordt betaald, is de klant ook zonder afzonderlijke aanmaning in gebreke, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de niet-betaling.

(5) Informatie over de mogelijke kosten van het gekozen betalingsmiddel vindt u in onze Klanteninformatie en onder het overzicht Betalingsmiddelen op onze website.

(6) Bijkomende algemene voorwaarden voor kopen op factuur: https://payment.payolution.com/payolution-payment/infoport/termsandconditions?lang=en&channelId=bergfreunde-invoice

§ 6 Verzending

(1) De verkoper levert uitsluitend in de landen aangegeven in het Verzendkostenoverzicht (leveringsbeperkingen).

(2) De leveringstermijn voor leveringen wordt op de desbetreffende aanbodspagina aangegeven. Het begin van de leveringstermijn wordt (naargelang de gekozen betalingswijze) bepaald volgens de alinea's 3 tot en met 5.

(3) Bij vooruitbetaling, overschrijving per bankgiro of PayPal begint de leveringstermijn één dag na het geven van de betalingsopdracht. Voor alle andere betalingswijzen begint de termijn één dag na de bestelling.

(4) Vallen het begin of het einde van de termijn op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan verschuiven begin of einde van de termijn naar de volgende werkdag.

(5) Informatie over de leveringstermijn bij een levering buiten Duitsland is te vinden in de Klanteninformatie en in het overzicht Verzendkosten/Leveringsbeperkingen.

(6) Met betrekking tot het voorbehoud punctuele eigen bezorging verwijst de verkoper naar § 2 alinea 4 van deze Algemene Voorwaarden.

(7) De verkoper is gerechtigd een deellevering uit te voeren, voor zover een deellevering rekening houdend met zijn belangen van de klant kan worden verlangd. Voor de klant ontstaan daardoor geen meerkosten.

§ 7 Wettelijk herroepingsrecht

(1) Informatie over het wettelijke herroepingsrecht is te vinden in de Klanteninformatie.

(2) Andere niet-bindende aanwijzingen betreffende de terugzending:

a) De klant wordt verzocht beschadigingen en verontreinigingen te voorkomen en de artikelen met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen zoveel mogelijk in de originele verpakking terug te sturen naar de verkoper. Indien nodig, een beschermende omverpakking gebruiken. Mocht de originele verpakking niet meer beschikbaar zijn, dient met een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade te worden gezorgd, zodat schadevergoedingsclaims wegens beschadiging door onvoldoende verpakking worden vermeden.

b) Voor de retourzending kan de klant gebruikmaken van de ingesloten retourbon. Als alternatief kunt u de artikelen als gefrankeerd pakket naar ons terugsturen. Wij vergoeden de portokosten, voor zover u deze niet zelf moet dragen. Het retourbiljet moet in ieder geval goed worden bewaard.

c) De modaliteiten genoemd in de alinea's a) en b) zijn geen voorwaarden voor een effectief uitoefenen van het herroepingsrecht.

§ 8 Vrijwillig, contractueel verleend retourrecht van 30 dagen

(1) Retourrecht voor consumenten:
Consumenten als bedoeld in de Voorwaarden zijn natuurlijke personen die een rechtshandeling uitvoeren met een doel dat niet tot hun commerciële en ook niet tot hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden gerekend. Afgezien van het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten verleent de verkoper zijn klanten vrijwillig een retourrecht van in totaal 30 dagen vanaf de ontvangst van de artikelen, en wel volgens volgende bepalingen: Klanten kunnen de ontvangen artikelen zonder opgave van redenen binnen 30 dagen retourneren. De termijn begint nadat u de artikelen heeft ontvangen. Om aan de termijn te voldoen volstaat de tijdige verzending van de artikelen. De retourzending gaat aan:

Bergfreunde GmbH Peter-Schaufler-Straße 16 72108 Rottenburg

Gevolgen van de retourzending
In geval van een effectieve retourzending dienen de aan beide zijden ontvangen prestaties en het eventueel genoten gebruik (bijv. intresten) te worden teruggegeven. Kan de ontvangen prestatie en het genoten gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of alleen in slechtere toestand worden verleend of teruggegeven, moet de klant de verkoper in zoverre een vervangingswaarde verlenen. Voor de verslechtering van het artikel en voor genoten gebruik moet een vervangingswaarde worden verleend, voor zover het genoten gebruik of de verslechtering zijn veroorzaakt door een omgang met het artikel die verder gaat dan het controleren van de eigenschappen en van de wijze van functioneren. Bij het “controleren van de eigenschappen en van de wijze van functioneren” gaat het om het testen en uitproberen van het betreffende artikel zoals dat meestal in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Voor het retourneren van als pakket verzendbare artikelen draagt de verkoper het risico. Aan verplichtingen met betrekking tot terugbetalingen moet binnen 14 dagen worden voldaan. De termijn begint voor de klant met het verzenden van het artikel, voor de verkoper met de ontvangst ervan. Met betrekking tot de kosten voor de retourzending wordt verwezen naar § 8 alinea 2.

(2) Kosten voor retourzendingen
Voor zover contractueel een levering naar Duitsland of Oostenrijk is overeengekomen en de klant conform § 8 (1) gebruikmaakt van zijn vrijwillige, contractuele retourrecht, dient hij de vaste kosten van de retourzending te dragen als de geleverde artikelen met de bestelde overeenstemmen en wanneer de prijs van het bestelde artikel een bedrag van 50EUR niet overstijgt.

Voor zover contractueel een levering in een ander dan in zin 1 genoemd land is overeengekomen, heeft de klant voor het geval dat hij van zijn vrijwillig, contractueel retourrecht conform § 8 (1) gebruikmaakt, verschillend van zin 1 de regelmatige kosten van de retourzending te dragen als de geleverde artikelen met de bestelde overeenstemmen.

(3) Het voor de consument geldende wettelijke herroepingsrecht wordt door het opvolgen van de regels van het extra contractueel verleende retourrecht niet aangetast en blijft onafhankelijk daarvan voortbestaan. Zowel het voornoemde herroepingsrecht als de overige wettelijke garantierechten blijven door de voornoemde bepalingen van het vrijwillige, contractueel verleende retourrecht onaangetast.

§ 9 Risico-overdracht

(1) Bij consumenten gaat het risico van de toevallige ondergang en van de toevallige verslechtering van de verkochte artikelen ook bij verzendingskoop met de overdracht van de artikelen over op de consument.

(2) Bij ondernemers gaat het risico van de toevallige ondergang en van de toevallige verslechtering van de verkochte artikelen met de overdracht, bij verzendingskoop met de levering van de artikelen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de persoon of de instelling die met het verzenden is gelast over op de ondernemer.

(3) De overdracht blijft dezelfde, ook als de klant met de ontvangst vertraging oploopt.

§ 10 Garantie

(1) De klant heeft een wettelijk garantierecht dat conform de §§ 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden wordt aangepast.

(2) Bestelde artikelen kunnen van de op internet afgebeelde artikelen op aanvaardbare geringe wijze afwijken. Er wordt verwezen naar § 2 alinea 1 van deze Algemene Voorwaarden.

(3) Consumenten hebben de keuze tussen herstel of een vervangende levering. De verkoper heeft het recht de wijze van herstel te weigeren, wanneer dit alleen met buitensporige kosten mogelijk is en de andere wijze van herstel zonder aanzienlijke nadelen voor de consument blijkt te zijn. Bij ondernemingen verleent de verkoper voor gebrekkige artikelen vooreerst naar eigen keuze garantie door herstel of vervangende levering.

(4) Wanneer het herstel mislukt, kan de klant in principe naar keuze verlaging van de koopprijs (vermindering), contractontbinding (terugtreding) of schadeloosstelling in plaats van de prestatie verlangen. Bij slechts onbeduidende gebreken heeft de klant – rekening houdend met de wederzijdse belangen – geen recht tot terugtreding. Bij schadeloosstelling in plaats van prestatie kan de klant de schadeloosstelling van vergeefse uitgaven in het kader van § 284 van het Duitse Burgerlijke Wetboek verlangen, die hij vertrouwend op het verkrijgen van de artikelen heeft gemaakt en redelijkerwijze mocht maken. Kiest de klant schadevergoeding in plaats van prestatie, dan gelden de garantiebeperkingen conform § 9 alinea 1 van deze Algemene Voorwaarden.

(5) Ondernemers moeten de verkoper de zichtbare gebreken van de geleverde artikelen binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de artikelen melden; anders is het claimen van garantieprestaties uitgesloten. Om aan de termijn te voldoen volstaat de tijdige verzending of mededeling. Voor zakenlieden is § 377 Duits wetboek van koophandel van toepassing.

(6) Als de klant ondernemer is, geldt als gesteldheid van de artikelen in principe alleen de productbeschrijving van de verkoper als overeengekomen. Daarentegen gelden openbare uitspraken, aanprijzingen of reclame van de fabrikant niet als bindend voor wat de gesteldheid van de artikelen betreft.

(7) De garantietermijn voor consumenten bedraagt 2 jaar vanaf levering van de artikelen. Daarvan afwijkend bedraagt de garantietermijn voor ondernemers 1 jaar vanaf levering. Voor gebruikte artikelen bedraagt de garantietermijn eveneens 1 jaar vanaf levering van de artikelen. De garantietermijn van één jaar geldt niet wanneer de verkoper grove schuld toe te schrijven is, wanneer de verkoper verantwoordelijk is voor lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid of de dood van de klant, in het geval van een garantie en bij leveringsregres conform de §§ 478, 479 van het Duitse Burgerlijke Wetboek. De aansprakelijkheid van de verkoper volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid wordt hierdoor niet aangetast.

(8) Afwijkend van alinea 7 geldt de regelmatige verjaringstermijn, wanneer de verkoper een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen.

(9) De verkoper verleent de klant geen garanties in juridische zin, in zoverre niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. De garanties van de fabrikant blijven onaangetast.

§ 11 Garantiebeperkingen

(1) In geval van licht nalatig plichtverzuim beperkt zich de aansprakelijkheid tot de volgens het soort artikel te voorziene, contracttypische, directe gemiddelde schade. Dit geldt ook bij licht nalatig plichtverzuim van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor licht nalatige overtreding van onbelangrijke contractuele verplichtingen. Hij kan nochtans aansprakelijk worden gesteld voor de overtreding van contractueel belangrijke rechtsposities van de klant. Contractueel belangrijke rechtsposities zijn rechtsposities die het contract de klant volgens de contractuele inhoud en het contractuele doel moet garanderen. Verder kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de schending van verplichtingen waarvan het nakomen de reglementaire uitvoering van het contract pas mogelijk maakt en op het nakomen ervan de klant kan vertrouwen.

(2) De voornoemde garantiebeperkingen hebben geen betrekking op de rechten van de klant voortkomend uit garantie en/of productaansprakelijkheid. De garantiebeperkingen gelden ook niet bij kwaadwilligheid, bij schending van contractueel belangrijke verplichtingen alsmede in geval van de verkoper toerekenbaar lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid of de dood van de klant.

(3) De verkoper kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor eigen inhouden op de website van zijn oline-shop. Voor zover met links de toegang tot andere websites mogelijk wordt gemaakt, is de verkoper voor de daarin opgenomen vreemde inhouden niet verantwoordelijk. Hij maakt zich de vreemde inhouden niet eigen. Voor zover de verkoper kennis krijgt van onwettige inhouden op externe websites, zal hij de toegang tot deze sites onverwijld blokkeren.

§ 12 Slotbepalingen, arbitrage

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland wordt toegepast. Voor consumenten die het contract niet voor beroeps- of commerciële doeleinden afsluiten, geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn normaal verblijf heeft, wordt onttrokken. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing. § 14 alinea 12 TDSG (Duitse wet op de bescherming van de privacy van consumenten van telediensten) blijft onaangetast.

(2) Is de klant zakenman, juridisch persoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal vermogen, is de plaats van rechtspraak voor alle geschillen uit dit contract het op de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegde gerecht, tenzij een uitsluitende plaats van rechtspraak gegeven is. De verkoper is echter ook gerechtigd de zakenman voor het gerecht van diens woonplaats of maatschappelijke zetel aan te klagen. De bevoegdheid op grond van een uitsluitende plaats van rechtspraak blijft onaangetast.

(3) Wij zijn verplicht u erover te informeren dat met het oog op de zogenoemde online-arbitrage door de Europese Commissie een desbetreffend online-platform ter beschikking staat. Dit platform bereikt u via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. In dit verband zijn wij bovendien verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: service@bergfreunde.nl.

(4) Wij proberen altijd om eventuele meningsverschillen met de klant met het oog op bestaande contracten in onderling overleg op te lossen. Graag willen wij u echter erop wijzen dat wij niet verplicht zijn aan een consumentenarbitrageprocedure (conform VSBG) deel te nemen en onze klanten de deelname aan een dergelijk proces helaas ook niet aanbieden.

Meer informatie:

Download AV
Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.

We gebruiken cookies om je shoppingervaring te verbeteren. Als je onze website gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.