Aanwijzingen van de Bergfreunde GmbH over de privacybescherming

In deze aanwijzingen over de bescherming van gegevens wil Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, telefoon: +31 (0)30 - 499 0286, e-mail: service@bergfreunde.nl (hierna "wij", "ons") u daarover informeren hoe wij persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze onlineshop verwerken.

1. Welke persoonsgegevens registreren wij van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon die u ons meedeelt of die bij ons ontstaan of door ons worden verzameld. Dit zijn onder meer:

Registratiegegevens: Wanneer u artikelen via onze onlineshop bestelt, kunt u zich registreren en een klantenaccount openen. In het kader van uw registratie moet u naam en contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres) invoeren en een persoonlijk wachtwoord bepalen.

Bestelgegevens in de onlineshop: Wanneer u artikelen via onze onlineshop bestelt (via uw klantenaccount of als gast), worden de daarbij door u ingevoerde en de over u beschikbaar geworden inhoudelijke gegevens (waaronder leveringsadressen en betalingsgegevens) alsmede de u door ons beschikbaar gestelde informatie verwerkt. Bovendien verzamelen wij gegevens over doel, omvang en eventueel plaats van uw bestelling.

Andere inhoudsgegevens: Bij het gebruik van andere diensten op onze website, bijvoorbeeld bij gebruik van formulieren, newsletters, deelneming aan kansspelen of het plaatsen van blogbijdragen worden de daarbij door u ingevoerde en de over u beschikbaar geworden inhoudelijke gegevens alsmede de u door ons beschikbaar gestelde informatie verwerkt.

Gebruiksgegevens: Wij leggen met betrekking tot uw gebruik van onze website gebruiksprofielen onder een pseudoniem aan. Dat stelt ons in staat, vast te stellen hoe onze website wordt gebruikt.

Server-loggegevens: Wanneer u gebruikmaakt van onze websites, worden op onze servers daarover gegevens (zoals datum en tijd van uw bezoek, bezochte pagina's en opgevraagde bestanden, type en versie van de door u gebruikte webbrowser, type en besturingssysteem van het door u gebruikte eindapparaat en uw IP-adres) tijdelijk in een protocolbestand opgeslagen.

2. Waarvoor, op welke wettelijke basis en voor welke duur verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Uw klantenaccount

Wanneer u zich voor een persoonlijk klantenaccount registreert, verwerken wij de registratiegegevens voor het inrichten en beheren van uw klantenaccount, en voor de afwikkeling van toekomstige bestellingen. Als geregistreerde klant hebt u (met behulp van uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord) toegang tot uw persoonlijk klantenaccount. Daarin kunt u onder meer uw bestelgeschiedenis inkijken en uw persoonlijke instellingen (bijv. wachtwoordinstellingen, newsletterinstellingen, factuur- en leveringsinstellingen) opslaan en wijzigen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang conform art. 6 (1) (f) AVG, de hierboven vermelde service "klantenaccount" voor u uit te voeren of de uitvoering van een gebruiksovereenkomst met u (art. 6 (1) (b) AVG).

Deze gegevens worden verwijderd, wanneer de registratie op onze website of het klantenaccount opgeheven of gewijzigd wordt.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking, deze voortzetten. Voor het gebruik van een klantenaccount zullen wij dit echter niet doen en geldt het volgende: het klantenaccount moet dan worden verwijderd en staat u niet meer ter beschikking. Houd er rekening mee, dat wij de gegevens over de in uw klantenaccount zichtbare bestellingen eventueel langer opslaan (zie hiervoor 2.2).

2.2 Uw bestellingen

Wij verwerken uw bestelgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, leveringsmodaliteiten en andere bestelinformatie) voor de afwikkeling van de bestelling en voor de levering van de bestelde artikelen. Naargelang de door u gekozen betalingswijze, verwerken wij of de door ons daarmee gelaste aanbieder van betalingsdiensten (zie punt 3.2.1) de volgens betalingswijze vereiste betalingsinformatie. Bijvoorbeeld slaan wijzelf IBAN en BIC op, aanbieders van betalingsdiensten slaan uw creditcardnummer, PayPal-rekeningsgegevens enz. op.

De wettelijke basis voor de verwerking is het sluiten en vervullen van het koopcontract betreffende de bestelde artikelen, art. 6 (1) (b) AVG.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer ze voor de uitvoering van het contract (inclusief klantendienst en garantie) niet meer nodig zijn, tenzij we er wettelijk toe verplicht zijn deze gegevens op te slaan, bijv. op grond van handels- of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen.

2.3 COMMENTAARFUNCTIES

Wanneer u in onze blog „Basiskamp”, waarin wij diverse artikels rondom onderwerpen als reizen, outdooractiviteiten en uitrusting publiceren, commentaren plaatst, verwerken wij uw naam en uw e-mailadres, die u voor het gebruik van de commentaarfunctie moet opgeven, het commentaar zelf, evt. opgegeven URL's (bijv. van eigen blog), datum en tijd van het commentaar, gegevens over het door u gebruikte apparaat, evenals uw IP-adres, om ons in geval van publicatie van wederrechtelijke inhouden te verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims en om contact met u op te nemen indien derden bezwaar zouden maken tegen uw commentaar. Bovendien kunt u op onze website www.bergfreunde.nl producten van onze onlineshop beoordelen en becommentariëren. Deze functie vereist uw registratie als klant en het inloggen (waardoor wij u eveneens kunnen identificeren). Op onze websites geven wij dan samen met het bericht ook de door u opgegeven voornaam, de datum en tijd en indien opgegeven de gemeente waar u vandaan komt weer.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons hierboven beschreven gerechtigd belang (art. 6 (1) (f) AVG).

U kunt tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking daarmee doorgaan. Voor uw commentaren in het kader van onze blog geldt echter het volgende: uw commentaar wordt verwijderd.

Bovendien worden deze gegevens verwijderd wanneer ze voor het hierboven vermelde doel niet meer nodig zijn.

2.4 Uw aanvragen

Wanneer u via een contactformulier, per e-mail of via een servicetelefoon aanvragen aan ons richt, verwerken wij uw daarin gegeven informatie voor het beantwoorden van uw aanvraag en het IP-adres, datum en tijd van de aanvraag om misbruik van het contactformulier te voorkomen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang conform art. 6 (1) (f) AVG, de voornoemde dienst "aanvragen" voor u uit te voeren. Wanneer uw aanvraag gericht is op de voorbereiding of afwikkeling (inclusief klantenservice of garantie) van een contract, is de wettelijke basis voor de verwerking bovendien art. 6 (1) (b) AVG.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking daarmee doorgaan. Dat kan in dit geval nodig zijn om te kunnen bewijzen dat er in het verleden communicatie met u was en door u aanvragen werden gedaan. Indien er geen dergelijke dwingende redenen bestaan, zullen wij de communicatie met u beëindigen en de reeds verzamelde gegevens verwijderen.

Deze gegevens worden verwijderd als onze communicatie met u beëindigd is, dus als de betreffende zaak volledig opgehelderd is en er geen andere gerechtigde interesses noch verdere wettelijke verplichtingen voor de opslag bestaan.

2.5 Kansspel

Wanneer u aan een van onze kansspelen deelneemt, gebruiken wij uw gegevens (bijv. naam, e-mailadres) voor de uitvoering van het kansspel, met name ook ter informatie en eventuele verzending van een prijs.

Wettelijke basis voor de verwerking is de bij de deelneming aan het kansspel door u gegeven toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Uw gegevens worden verwijderd als het betreffende kansspel beëindigd is en de prijzen uitgekeerd zijn. Een verder gebruik van uw gegevens voor andere doelen, bijv. reclame, gebeurt alleen wanneer u daar expliciet uw toestemming voor hebt gegeven.

2.6 Reclame en productontwikkeling (Newsletter enz.), recht op tegenspraak

Wij willen uw gegevens die zijn ingevoerd of verzameld door het gebruik van onze websites ook gebruiken om u over onze producten en diensten rondom ons assortiment ("Bergfreunde-diensten") te informeren (reclame) of onze aanbiedingen en diensten te verbeteren (productontwikkeling).

Op basis van een uitdrukkelijke toestemming kunt u zich op onze website op onze gratis e-mail-Newsletter abonneren. Met onze e-mail-Newsletter informeren we u regelmatig over alle gebieden van ons aanbod. Daarbij worden de bij de aanmelding geregistreerde gegevens verwerkt (de als verplichte velden weergegeven gegevens zijn voor de ontvangst dringend noodzakelijk, de als vrijwillig gemarkeerde gegevens dienen slechts voor het persoonlijk aanspreken en de selectie van de weergegeven informatie). Daarbij verwerken wij gegevens over uw gebruiksgedrag, nadat we u e-mails hebben toegestuurd (bijv. klikgedrag). U kunt de ontvangst van onze Newsletter te allen tijde herroepen (hoe u te werk moet gaan om te herroepen zie onderaan).

Zonder afzonderlijke toestemming nemen wij los van onze e-mail-Newsletter met u persoonlijk per e-mail contact op en leveren informatie waar u eventueel belangstelling voor hebt of die nuttig kan zijn. Bovendien informeren we u over aanbiedingen en reclameacties die de Bergfreunde-diensten betreffen en tevredenheidsenquêtes van klanten, echter alleen indien (a) wij in verband met de verkoop van een artikel of een dienst uw e-mailadres hebben gekregen, (b) wij u voor directe reclame voor eigen soortgelijke artikelen of diensten gebruiken, en (c) u tegen de ontvangst geen bezwaar hebt gemaakt (hoe u te werk moet gaan om te herroepen zie onderaan). Over dit gebruik en uw recht op tegenspraak informeren we u telkens wanneer u uw e-mailadres invoert. Daarbij verwerken wij gegevens over uw gebruiksgedrag, nadat we u e-mails hebben toegestuurd (bijv. klikgedrag).

Per telefoon contacteren wij u alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en met persoonlijk op u en uw interesses of gebruik afgestemde informatie, aanbiedingen en reclameacties die de Bergfreunde-diensten betreffen.

Per schriftelijke reclamepostzending nemen wij ook zonder uw toestemming contact met u op, eventueel in de wettelijk toelaatbare omvang voor Bergfreunde-diensten.

Wettelijke basis voor de verwerking zijn uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) en onze gerechtigde belangen (art. 6 (1) (f) AVG), eventueel in combinatie met § 7 alinea 3 UWG (wet tegen oneerlijke concurrentie).

Voor uw bezwaar tegen reclame geldt: hoe wij u bij het verzamelen van contactgegevens en bij elk gebruik voor directe reclame informeren, kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoelen en productontwikkeling en het daarvoor via een bepaalde vorm opgenomen contact te allen tijde in totaal of gedeeltelijk bezwaar maken of de eventueel gegeven toestemmingen herroepen. Gebruik de voor u daarvoor beschikbaar gestelde functies (bijv. de afmeldfunctie in uw persoonlijk klantenaccount) of stuur een overeenkomstige schriftelijke mededeling (trefwoord: Privacybescherming) of een e-mail aan de onder punt 8 vermelde contactgegevens. Dit bezwaar is voor u gratis, d.w.z. er ontstaan dus geen andere kosten dan die voor de overdracht van uw bezwaar volgens de betreffende basistarieven. Met alle bij ons binnengekomen en door ons bevestigde bezwaren wordt vanaf 6.00 uur van de volgende dag/werkdag rekening gehouden. We hopen op uw begrip, wanneer u in een uitzonderlijk geval tijdens de bewerkingstijd nogmaals wordt gecontacteerd.

Deze gegevens worden na uw bezwaar of herroeping van eventueel gegeven toestemmingen of anders uiterlijk na beëindiging van het gebruik door ons verwijderd of alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm opgeslagen. Indien nodig, zullen wij uw herroeping opslaan, om te voorkomen dat er verder contact met u wordt opgenomen.

2.7 Het ter beschikking stellen van de website en het leveren van diensten

De verwerking van de loggegevens van de server is om technische redenen nodig voor het ter beschikking stellen van de website en voor het leveren van diensten en daarna voor het garanderen van de systeemveiligheid.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang de website met onze diensten ter beschikking te stellen (art. 6 (1) (f) AVG). De verwerking is voor het gebruik van onze website dringend noodzakelijk, een recht op tegenspraak bestaat niet.

Deze gegevens worden uiterlijk na 12 dagen verwijderd.

De loggegevens van de server worden daarna eventueel gebruikt voor statistische doelen en worden voor de verbetering van de kwaliteit van onze internetpresentatie geanonimiseerd geëvalueerd. Er heeft geen verbinding van de loggegevens van de server met uw persoonsgegevens plaats. Ook worden de loggegevens van de server niet samengevoegd met andere bronnen van persoonsgegevens.

3. Doorgeven van gegevens

3.1 Doorgeven van gegevens aan orderbewerkers

Deels zetten wij in de loop van een orderverwerking dienstaanbieders in rekening houdend met de wettelijke eisen, dus op basis van een contract in onze opdracht, volgens onze instructies en onder onze controle.

Orderbewerkers zijn met name

  • technische dienstaanbieders, waarvan wij voor de beschikbaarstelling van de website gebruik maken, bijv. dienstaanbieder voor softwareonderhoud, computercentrumbedrijf en hosting
  • technische dienstaanbieders, waarvan wij gebruik maken voor de beschikbaarstelling van functionaliteiten, bijv. technisch noodzakelijke cookies
  • dienstaanbieders voor de praktische uitvoering van reclame en marketing, bijv. dienstaanbieders voor e-mailverzending en analysecookies.

In deze gevallen blijven wij voor de gegevensverwerking verantwoordelijk; het doorgeven en verwerken van persoonsgegevens aan of door onze orderbewerkers berust op de wettelijke basis die ons de gegevensverwerking telkens toestaat. Een afzonderlijke wettelijke basis is niet vereist.

3.2 Gegevensoverdracht aan een derde partij

Deels geven wij uw gegevens ook door aan een derde partij, dus aan partners waarmee wij buiten een orderverwerking samenwerken. Dergelijke partners voeren hun diensten uit op eigen verantwoordelijkheid; voor de verwerking van uw gegevens door partners gelden uitsluitend hun aanwijzingen over de privacybescherming.

3.2.1 Aanbieders van betalingsdiensten

Voor de uitvoering van uw bestellingen geven wij betalingsinformatie door aan aanbieders van betalingsdiensten die de betalingstransacties verbonden met de bestellingen afhandelen. Het gaat hier vooral om PayPal, paysolution en uw kredietinstelling. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van het contract met u, art. 6 (1) (b) AVG.

Bij aankoop op rekening en eventuele andere payolution-betaalmethoden als bedoeld in onze Algemene Voorwaarden geven wij bovendien gegevens over de door u geplaatste bestelling door aan Payolution GmbH en aan de net-m privatbank 1891 AG, waaraan wij onze koopprijsvordering aan u overdragen. Voor de beslissing over de aankoop van de vordering voeren de bovengenoemde firma's een kredietwaardigheidscontrole uit. Wettelijke basis voor de overdracht is uw in het kader van het bestelproces gegeven, uitdrukkelijke toestemming voor het door ons doorgeven van uw gegevens aan Payolution GmbH en aan de net-m privatbank 1891 AG alsmede met name de verdere verwerking daarvan als eigen verantwoordelijke (art. 6 (1) (a) AVG); de tekst van deze toestemming kunt u hier bekijken.

De aanwijzingen over de privacybescherming van Payolution GmbH betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens als verantwoordelijke vindt u hier.

De aanwijzingen over privacybescherming van de net-m privatbank 1891 AG betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens als verantwoordelijke vindt u hier.

3.2.2 Kopersbescherming / Beoordelingen

Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen evenals voor het aanbod van de Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling is op deze website het Trusted Shops Trustbadge opgenomen.

Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegend gerechtigde belangstelling aan een optimale marketing van ons aanbod conform art. 6 (1) (f) AVG). Het Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbieding van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op. Deze bevat onder meer uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden slechts aan Trusted Shops overgedragen, voor zover u hebt toegestemd, zich na het plaatsen van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops producten te kiezen of zich reeds voor het gebruik ervan hebt geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

3.2.3 Logistieke bedrijven

Voor het goederentransport door ons aan u geven wij uw adres- en contactgegevens, voor zover noodzakelijk, door aan logistieke bedrijven (meestal DHL). Voor een transport in Duitsland betreft dit de naam, evt. het bedrijf, het postadres/pakketstation en de bijbehorende adrestoevoegingen. In dit verband geven we u eventueel links of codes om de zending te volgen; we wijzen erop, dat wij voor deze doeleinden uw e-mailadressen niet aan de logistieke bedrijven doorgeven. Indien deze bedrijven rechtstreeks contact met u opnemen (bijv. ook om met u de concrete bezorgtijd af te spreken), bent u waarschijnlijk op een desbetreffende dienst bij het logistieke- en pakkettransportbedrijf geabonneerd en hebt u daar toestemming gegeven voor dit gebruik. In andere landen kan op basis van de wijze van bezorging of vanwege plaatselijke omstandigheden extra informatie nodig zijn (bijv. e-mailadres of telefoonnummer), zodat de besteller u kan vinden of bereiken. Dit wordt u dan in het kader van de adresinvoer bekend gemaakt. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van het contract met u, art. 6 (1) (b) AVG.

Voor retourzendingen van u aan ons adviseren we u als vrijwillige service (ter vereenvoudiging en besparing van kosten) porto en label voor de retourzending via onze website te genereren. Om het label te genereren wordt u via onze website doorgestuurd naar het retourenportaal van DHL (u kunt dit natuurlijk ook direct bij een logistiek bedrijf bestellen). Om u de best mogelijke service te bieden, geven we de persoonlijke gegevens van uw bestelling nodig voor het genereren van het label door aan DHL (d.w.z. bewijsnummer, postcode, naam, adres en e-mailadres). Deze gegevens zijn nodig om het label correct in te vullen, u dit per e-mail toe te sturen om zelf te printen en om u te factureren. Voor u wordt het dus gemakkelijker, omdat u deze gegevens niet meer afzonderlijk moet invoeren; wij moeten de gegevens daarvoor (via een beveiligd formulier) doorgeven aan DHL. Op onze website wijzen we u speciaal op het gebruik van deze dienst. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van een door u aangevraagde service of de voorbereiding van een contract van u met het logistieke bedrijf, art. 6 (1) (b) AVG.

3.2.4 Sociale netwerken

Onze aanwezigheid op de social media netwerken en platformen is in het belang van een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij geven daar informatie over onze producten en speciale acties. Bij een bezoek aan onze onlinepresentatie in social media kunnen uw persoonsgegevens automatisch voor marktonderzoek- en reclamedoeleinden worden verzameld en verwerkt. Uit deze gegevens worden met gebruik van pseudoniemen onder meer zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt. Deze kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld reclamecampagnes binnen en buiten de platformen te plaatsen, die waarschijnlijk met uw interesses overeenkomen. Hiervoor worden meestal cookies op uw eindapparaat opgeslagen. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen.

Deze gegevensverwerking dient overeenkomstig art. 6 alinea 1 (f) AVG voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegend gerechtigde interesses aan een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, een effectieve communicatie en direct marketing met klanten en geïnteresseerden. Wanneer u door de platformexploitanten van social media om toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd, bijv. via een checkbox, is dit de wettelijke basis van de gegevensverwerking art. 6 alinea 1 (a) AVG.

Voor zover de bovengenoemde exploitanten van social media hun hoofdkantoor in de VS hebben, is het volgende van toepassing: voor de VS geldt een redelijkheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit is gebaseerd op het EU-US privacy shield. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kunt u hier bekijken.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door de aanbieders op hun pagina's, een contactmogelijkheid en uw daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, met name mogelijkheden van bezwaar (Opt-Out), vindt u in de aanwijzingen over gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht u wat dit betreft toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u ook met ons contact opnemen.

Delen

Inpdien u een van onze websites op een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Twitter) wilt delen en hiervoor op een van onze "Verder vertellen"-knoppen klikt, wordt deze informatie aan het sociale netwerk doorgegeven. Dit veronderstelt, dat u in dit sociale netwerk bent ingelogd. De wettelijke basis voor de overdracht is ons gerechtigd belang u de mogelijkheid van "Verder vertellen" aan te bieden, art. 6 (1) (f) AVG).

Facebook fanpages

Wij exploiteren op Facebook een fanpage om informatie te geven over onze producten en acties. Deze vindt u op: https://www.facebook.com/bergfreunde Voor diverse doeleinden worden gegevens van bezoekers van onze fanpage verzameld en verwerkt.

Enerzijds genereert Facebook aan de hand van de gegevens over het gebruik van de fanpage geanonimiseerde evaluaties, die ons voor de verbetering van ons aanbod ter beschikking worden gesteld. Deze evaluaties, "Insights" genoemd, worden onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen Facebook en ons uitgevoerd. De basis hiervoor vormt een overeenkomst tussen gemeenschappelijk verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG, die u hier kunt inkijken. Dienovereenkomstig is de primaire verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en het nakomen van de rechten van de betrokkenen, met name recht op informatie, verwijdering en bezwaar Facebook Ireland Ltd. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook Ireland voor insights en over het claimen van de rechten als betrokkene vindt u hier.

Afgezien van de insights heeft enerzijds een verdere verwerking van persoonsgegevens door Facebook in eigen verantwoordelijkheid plaats, onder meer voor het leveren van diensten of reclame. Hierover vindt u hier meer informatie.

4. Cookies en webanalyse

4.1 Wat zijn cookies?

Om onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken en de relevantie van onze reclame voor de bezoekers van onze websites te verhogen, gebruiken wij en onze partners zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Ze laten toe, informatie over een bepaalde periode te behouden en de computer van de bezoeker te identificeren. Dit gebeurt gedeeltelijk ook bij gebruik van zogenaamde tracking-pixels, die niet op de harde schijf van de bezoeker worden opgeslagen, maar op dezelfde wijze als een cookie behulpzaam kunnen zijn bij de identificatie van de computer. In wat volgt zijn met het begrip "Cookie" zowel cookies in technische zin als tracking pixel en soortgelijke technische methodes bedoeld.

Wanneer u voor de eerste keer onze websites bezoekt, wordt op de homepage de verwijzing naar de privacybescherming met de toestemmingstekst in cookies weergegeven. Als u daar of in onze cookie-instellingen toestemming geeft, wordt deze toestemming op uw browser opgeslagen, zodat we deze aanwijzing niet op elke pagina moeten herhalen. Indien deze aanwijzing in uw browser ontbreekt (bijv. doordat u de browsergeschiedenis wist), zal deze aanwijzing bij een volgend bezoek aan onze websites opnieuw verschijnen.

4.2 Welke cookies gebruiken we?

Op deze websites gebruiken wij vier (4) verschillende categorieën van cookies: noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en verder optioneel functionele, analyse- en marketing-cookies, de meestal door derden geplaatst worden.

4.2.1 Noodzakelijke cookis

Deze cookies zijn onontbeerlijk. Ze helpen u erbij op onze webpagina te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Ze slaan onder meer op welke producten u in uw winkelmand hebt neergelegd of de voortgang van uw bestelproces. Ook slaan ze op of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en uw selectie van de cookie-instellingen.

Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketingdoeleinden wordt gebruikt of over waar u op internet bent geweest. Deze cookies zijn meestal sessiespecifiek en verlopen na uw bezoek op de website (sessie), tenzij de betreffende functionaliteit een andere opslag vereist (bijv. het opslaan van de cookie-instelling).

Het deactiveren van deze categorie cookies kan functies van de gehele website of van delen daarvan beperken. Dit is dus niet mogelijk.

Juridische basis voor het gebruik van de technisch noodzakelijke cookies en het verwerken van de gegevens ervan door deze cookies is ons gerechtigd belang, om u de functies van onze website weer te geven en voor gebruik ter beschikking te stellen, art. 6 (1) lit. f AVG

4.2.2 Functionele cookies

We gebruiken functionele cookies om het gebruik en de performance van onze website te verbeteren en te vereenvoudigen en om u extra optionele functies aan te bieden.

Om voor u bijvoorbeeld het sneller laden van de website mogelijk te maken, gebruiken we technologie van RichRelevance Inc, 303 Second Street, Suite 350, San Francisco, CA 94107, USA.

Juridische basis voor het gebruik van de functionele cookies en het verwerken van de gegevens door de aanbieder van deze cookies is uw vooraf gegeven toestemming (art. 6 (1) lit. a AVG) U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, herroepen.

4.2.3 Analyse-cookies

Analyse-cookies registreren gegevens over hoe bezoekers in het algemeen een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst oproepen en of ze foutmeldingen van websites ontvangen.

Ook deze cookies verzamelen geen gegevens waarmee de bezoeker kan worden geïdentificeerd. De met deze cookies verzamelde gegevens worden niet met andere gegevens over onze bezoekers gecombineerd. Alle met behulp van deze cookies verzamelde informatie dient er uitsluitend voor de functionaliteit en de service van de website te begrijpen en te verbeteren.

Juridische basis voor het gebruik van de analyse-cookies en het verwerken van de gegevens door de aanbieder van deze cookies is uw vooraf gegeven toestemming (art. 6 (1) lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, herroepen.

(1) Google Analytics
Wij gebruiken voor de analyse van onze websites bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. De door het gebruik van Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om andere met het gebruik van dit onlineaanbod en het internetgebruik verbonden diensten voor ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld. Google kan de informatie ook voor eigen doeleinden verwerken.

(2) Webtrekk Analytics
Bovendien maken we gebruik van Webtrekk Analytics, een product van Mapp Digital/Webtrekk GmbH om statistische gegevens over het gebruik van dit webaanbod te verzamelen en het aanbod overeenkomstig te optimaliseren. Dit is een statistiekprogramma dat het gebruik geanonimiseerd of gepseudonimiseerd registreert. Het gebruik van Webtrekk stelt ons in staat een gepseudonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag te maken, waarvoor informatie die uw browser verstrekt, verzameld en geëvalueerd wordt.

4.2.4 Marketing-cookies

Marketing-cookies worden gebruikt om reclame doelgerichter op u en uw belangen af te stemmen. Ze dienen ook om een herhaling van steeds dezelfde reclame te beperken, de werking van een reclamecampagne te meten en het gedrag van personen na het bekijken van een reclame te begrijpen.

Deze cookies worden gewoonlijk door reclamenetwerken met toestemming van de website-exploitant (in dit geval dus door ons) op diens pagina's geplaatst. Zij stellen vast dat een gebruiker een website heeft bezocht en geven deze informatie aan anderen, bijv. reclamebedrijven, door of passen zelf de reclame overeenkomstig aan. Vaak zijn ze met een websitefunctionaliteit verbonden die door dit bedrijf beschikbaar wordt gesteld. Wij gebruiken deze cookies dan ook om een verbinding met sociale netwerken tot stand te brengen, die dan de informatie over uw bezoek verder kunnen verwerken om de reclame op andere websites doelgericht voor u passend te maken. Bovendien moeten ze de door ons gebruikte reclamenetwerken informatie over uw bezoek ter beschikking stellen, zodat u dan later op basis van uw browsinggedrag precies die reclame kan worden voorgesteld die u mogelijk echt interesseert. Ook in deze gevallen combineren we de met deze cookies verzamelde gegevens niet met anderen gegevens over onze bezoekers.

Juridische basis voor het gebruik van de marketing-cookies en het verwerken van uw gegevens door de aanbieder van deze cookies is uw vooraf gegeven toestemming (art. 6 (1) lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, herroepen.

4.3 Lijst van de functionele, analyse- en marketing-cookies

U kunt de lijst van de door ons gebruikte cookies en de aanbieders die met behulp van cookies persoonlijke informatie van u verkrijgen, evenals de duur van de cookies, hier bekijken. Daar leest u meer over de afzonderlijke aanbieders en cookies.

Indien u in plaats daarvan van ons meer informatie over deze cookies wenst, stuur dan een e-mail naar de onder punt 8 vermelde contactgegevens.

4.4 Hoe kann ik mijn toestemming voor cookies geven of herroepen?

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt, wordt op de homepage de verwijzing naar de privacybescherming met de toestemmingstekst in optionele cookies weergegeven. Door aanklikken van "Alles selecteren" op de beginpagina of van de afzonderlijke categorieën (functionele, analyse- en marketing-cookies) onder het menu „Cookie-instellingen“ verklaart u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, aanpassen en wijzigen.

U kunt het gebruik van alle cookies ook verhinderen, door de overeenkomstige instellingen voor cookies in uw browser. We wijzen u er echter op, dat in dit geval de functionaliteit van onze websites beperkt zal zijn, wanneer ook technisch noodzakelijke cookies worden geblokkeerd. U kunt bijvoorbeeld op de website www.youronlinechoices.com meer lezen over cookies en de afzonderlijke aanbieders. Daar heeft u ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op gebruik gebaseerde online reclame door individuele of alle tools.

5. Links

Wij maken gebruik van links op andere internetpresentaties van ons bij websites en diensten van derden, bijv. op social-mediakanalen zoals Facebook, Twitter en Youtube. Voor de gegevensverwerking van dergelijke andere serviceproviders op hun websites zijn uitsluitend deze derde partijen verantwoordelijk en gelden hun aanwijzingen voor privacybescherming.

6. Veiligheid

Wij en onze dienstaanbieders treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde personen. Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling permanent verbeterd.

Bij de overdracht van uw persoonsgegevens aan ons wordt een codering door Secure Socket Layer (SSL) uitgevoerd. Persoonsgegevens die tussen u en ons of andere betrokken bedrijven worden uitgewisseld, worden in principe via versleutelde verbindingen overgedragen die overeenkomen met de actuele stand van de techniek.

Het spreekt vanzelf dat onze medewerkers en onze gelaste dienstaanbieders tot geheimhouding verplicht zijn.

7. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering of verwijdering

Iedere natuurlijke persoon, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft bij ons in principe (dus afhankelijk van de desbetreffende voorwaarden) de volgende rechten:

  • Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, geven wij u altijd graag gratis informatie over de gegevens die over u bij ons zijn opgeslagen (art. 15 AVG).
  • U hebt recht op correctie van onjuiste en completering van onvolledige gegevens (art. 16 AVG).
  • U hebt recht op blokkering / beperking van de verwerking of verwijdering van uw niet langer benodigde of op grond van wettelijke plichten opgeslagen persoonsgegevens (art. 17, 18 AVG).
  • U hebt recht op overdracht van de gegevens in een gestructureerd, gangbaar en met de machine leesbaar formaat, voor zover u ons de gegevens op grond van een instemming of op basis van een contract tussen ons en u beschikbaar hebt gesteld (art. 20 AVG).
  • U hebt te allen tijde recht op tegenspraak tegen de verwerking van uw gegevens voor directe reclame (art. 21 alinea's 2 en 3 AVG).
  • U hebt recht op tegenspraak op grond van een verwerking op basis van een gerechtigd belang, waarbij wij dan onze dwingende redenen kunnen verklaren (art. 21 alinea 1 AVG). We hebben er in het bovenstaande op gewezen wanneer dit recht bestaat.
  • Indien u een instemming voor een gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u die te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen, dit betekent dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot op het tijdstip van de herroeping onaangetast blijft. Na de herroeping van een instemming kunt u eventueel niet langer gebruikmaken van onze diensten.

Neem met uw verzoek schriftelijk contact met ons op (trefwoord: Privacybescherming) of een e-mail aan de onder punt 8 vermelde contactgegevens. Wij behouden ons het recht voor uw identiteit te controleren, zodat uw persoonsgegevens niet bekend worden aan onbevoegde personen.

U hebt bovendien het recht, bij een autoriteit voor privacybescherming bezwaar in te dienen.

8. Verantwoordelijke voor privacybescherming

Onze verantwoordelijke voor privacybescherming is:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Contact: Ostengasse 14, 93047 Regensburg

datenschutz@bergfreunde.de

9. Wijzigingen

Zo nu en dan is het nodig de inhoud van onderhavige aanwijzingen voor privacybescherming aan te passen. Wij behouden ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de aanwijzingen voor privacybescherming eveneens op deze plaats publiceren. Wanneer u ons weer bezoekt, lees dan ook opnieuw de aanwijzingen voor privacybescherming door.


Stand mei 2018

Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.