Aanwijzingen van de Bergfreunde GmbH over de privacybescherming

In deze aanwijzingen over de bescherming van gegevens wil Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, telefoon: +31 (0)30 - 499 0286, e-mail: service@bergfreunde.nl (hierna "wij", "ons") u daarover informeren hoe wij persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze onlineshop verwerken.

1. Welke persoonsgegevens registreren wij van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon die u ons meedeelt of die bij ons ontstaan of door ons worden verzameld. Dit zijn onder meer:

Registratiegegevens: Wanneer u artikelen via onze onlineshop bestelt, kunt u zich registreren en een klantenaccount openen. In het kader van uw registratie moet u naam en contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres) invoeren en een persoonlijk wachtwoord bepalen.

Aanmeldgegevens: Voor sommige diensten op onze website (bijv. e-mailnieuwsbrieven) is een aanmelding vereist. Hiervoor zijn sommige gegevens absoluut noodzakelijk (bijv. e-mailadres), terwijl andere vrijwillig kunnen worden verstrekt (bijv. geslacht, voornaam, geboortedatum, interesses).

Bestelgegevens: Wanneer u artikelen via onze onlineshop bestelt (via uw klantenaccount of als gast), worden de daarbij door u ingevoerde en de over u beschikbaar geworden inhoudelijke gegevens (waaronder contactgegevens, leveringsadressen en betalingsgegevens) alsmede de u door ons beschikbaar gestelde informatie verwerkt. Bovendien verzamelen wij gegevens over het tijdstip, de omvang en eventueel de plaats van uw bestelling alsmede gegevens over het bestelproces (leveringsgegevens, trackingnummers, annuleringen, retourzendingen).

Inhoudsgegevens: Bij het gebruik van diensten op onze website, bijvoorbeeld bij gebruik van formulieren, deelneming aan kansspelen of het plaatsen van blogbijdragen worden de daarbij door u ingevoerde en de over u beschikbaar geworden inhoudelijke gegevens alsmede de u door ons beschikbaar gestelde informatie verwerkt.

Server-loggegevens: Wanneer u gebruikmaakt van onze websites, worden op onze servers daarover gegevens (zoals datum en tijd van uw bezoek, bezochte pagina's en opgevraagde bestanden, type en versie van de door u gebruikte webbrowser, type en besturingssysteem van het door u gebruikte eindapparaat en uw IP-adres) tijdelijk in een protocolbestand opgeslagen.

E-mail-gebruiksgegevens: Wij verwerken gegevens over wanneer en hoe u onze e-mailnieuwsbrieven en andere mailings (bijv. servicemails) ontvangt en hoe u deze gebruikt.

Cookie-gebruiksgegevens: Wanneer wij op een wettelijke basis of met uw toestemming gebruikmaken van cookies of soortgelijke technologieën (zgn. first-party cookies), verwerken wij de informatie die met behulp van deze technologieën wordt verzameld over het gebruik van onze diensten via uw eindapparaat, inclusief de datum en tijd.

Gegevens van de sollicitant: U kunt bij ons solliciteren via de link "Vacatures". Hiervoor verwerken wij hoofdzakelijk uw basisgegevens en contactgegevens, CV, sollicitatiebrief en referenties die u ons toestuurt. In principe vragen of verwerken wij geen specifieke soorten persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, tenzij u ons deze informatie ongevraagd verstrekt of omdat u wilt dat wij rekening kunnen houden met juridische bijzonderheden (bijv. de status van zwaar gehandicapte).

2. WAARVOOR, OP WELKE WETTELIJKE BASIS EN VOOR WELKE DUUR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

2.1 UW KLANTENACCOUNT

Wanneer u zich voor een persoonlijk klantenaccount registreert, verwerken wij de registratiegegevens voor het inrichten en beheren van uw klantenaccount, en voor de afwikkeling van toekomstige bestellingen. Als geregistreerde klant hebt u (met behulp van uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord) toegang tot uw persoonlijk klantenaccount. Daarin kunt u onder meer uw bestelgeschiedenis inkijken en uw persoonlijke instellingen (bijv. wachtwoordinstellingen, newsletterinstellingen, factuur- en leveringsinstellingen) opslaan en wijzigen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang conform art. 6 (1) (f) AVG, de hierboven vermelde service "klantenaccount" voor u uit te voeren of de uitvoering van een gebruiksovereenkomst met u (art. 6 (1) (b) AVG).

Deze gegevens worden verwijderd, wanneer de registratie op onze website of het klantenaccount opgeheven of gewijzigd wordt.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking, deze voortzetten. Voor het gebruik van een klantenaccount zullen wij dit echter niet doen en geldt het volgende: het klantenaccount moet dan worden verwijderd en staat u niet meer ter beschikking. Houd er rekening mee, dat wij de gegevens over de in uw klantenaccount zichtbare bestellingen eventueel langer opslaan (zie hiervoor 2.2).

2.2 Uw bestellingen

Wij verwerken uw bestelgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, leveringsmodaliteiten en andere bestelinformatie) voor de afwikkeling van de bestelling en voor de levering van de bestelde artikelen. Naargelang de door u gekozen betalingswijze, verwerken wij of de door ons daarmee gelaste aanbieder van betalingsdiensten (zie punt 3.2.1) de volgens betalingswijze vereiste betalingsinformatie. Bijvoorbeeld slaan wijzelf IBAN en BIC op, aanbieders van betalingsdiensten slaan uw creditcardnummer, PayPal-rekeningsgegevens enz. op

De wettelijke basis voor de verwerking is het sluiten en vervullen van het koopcontract betreffende de bestelde artikelen, art. 6 (1) (b) AVG.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer ze voor de uitvoering van het contract (inclusief klantendienst en garantie) niet meer nodig zijn, tenzij we er wettelijk toe verplicht zijn deze gegevens op te slaan, bijv. op grond van handels- of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen.

2.3 COMMENTAARFUNCTIES

Wanneer u in onze blog „Basiskamp”, waarin wij diverse artikels rondom onderwerpen als reizen, outdooractiviteiten en uitrusting publiceren, commentaren plaatst, verwerken wij uw naam en uw e-mailadres, die u voor het gebruik van de commentaarfunctie moet opgeven, het commentaar zelf, evt. opgegeven URL's (bijv. van eigen blog), datum en tijd van het commentaar, gegevens over het door u gebruikte apparaat, evenals uw IP-adres, om ons in geval van publicatie van wederrechtelijke inhouden te verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims en om contact met u op te nemen indien derden bezwaar zouden maken tegen uw commentaar. Bovendien kunt u op onze website www.bergfreunde.nl producten van onze onlineshop beoordelen en becommentariëren. Deze functie vereist uw registratie als klant en het inloggen (waardoor wij u eveneens kunnen identificeren). Op onze websites geven wij dan samen met het bericht ook de door u opgegeven voornaam, de datum en tijd en indien opgegeven de gemeente waar u vandaan komt weer.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons hierboven beschreven gerechtigd belang (art. 6 (1) (f) AVG).

U kunt tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking daarmee doorgaan. Voor uw commentaren in het kader van onze blog geldt echter het volgende: uw commentaar wordt verwijderd.

Bovendien worden deze gegevens verwijderd wanneer ze voor het hierboven vermelde doel niet meer nodig zijn.

2.4 UW AANVRAGEN

Wanneer u via een contactformulier, per e-mail, chat of via een servicetelefoon aanvragen aan ons richt, verwerken wij uw daarin gegeven informatie voor het beantwoorden van uw aanvraag en het IP-adres, datum en tijd van de aanvraag om misbruik van het contactformulier te voorkomen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang conform art. 6 (1) (f) AVG, de voornoemde dienst "aanvragen" voor u uit te voeren. Wanneer uw aanvraag gericht is op de voorbereiding of afwikkeling (inclusief klantenservice of garantie) van een contract, is de wettelijke basis voor de verwerking bovendien art. 6 (1) (b) AVG.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking daarmee doorgaan. Dat kan in dit geval nodig zijn om te kunnen bewijzen dat er in het verleden communicatie met u was en door u aanvragen werden gedaan. Indien er geen dergelijke dwingende redenen bestaan, zullen wij de communicatie met u beëindigen en de reeds verzamelde gegevens verwijderen.

Deze gegevens worden verwijderd als onze communicatie met u beëindigd is, dus als de betreffende zaak volledig opgehelderd is en er geen andere gerechtigde interesses noch verdere wettelijke verplichtingen voor de opslag bestaan.

2.5 Kansspel

Wanneer u aan een van onze kansspelen deelneemt, gebruiken wij uw gegevens (bijv. naam, e-mailadres) voor de uitvoering van het kansspel, met name ook ter informatie en eventuele verzending van een prijs.

Wettelijke basis voor de verwerking is de bij de deelneming aan het kansspel door u gegeven toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Uw gegevens worden verwijderd als het betreffende kansspel beëindigd is en de prijzen uitgekeerd zijn. Een verder gebruik van uw gegevens voor andere doelen, bijv. reclame, gebeurt alleen wanneer u daar expliciet uw toestemming voor hebt gegeven.

2.6 Reclame en productontwikkeling (Newsletter enz.), recht op tegenspraak

Wij willen uw gegevens die zijn ingevoerd of verzameld door het gebruik van onze websites ook gebruiken om u over onze producten en diensten rondom ons assortiment ("Bergfreunde-diensten") te informeren (reclame) of onze aanbiedingen en diensten te verbeteren (productontwikkeling).

2.6.1 KLANTENDATABASE

(a) stamgegevens – dat zijn bepaalde registratiegegevens (bijv. e-mailadres als ID, geslacht, aanhef, woonplaats, land) en andere aanmeldgegevens die u ons eventueel hebt verstrekt, bijv. bij de aanmelding voor een nieuwsbrief (bijv. e-mailadres, interesses, geboortedatum);

(b) transactiegegevens – dat zijn uw bestelgegevens als u producten bij ons hebt besteld (bijv. inhoud, tijd, aantal en aard van de bestelling, omzet en kortingen of vouchers, annuleringen, retourzendingen), en hieruit afgeleide of berekende economische indicatoren en rendementsberekeningen;

(c) gebruiksgegevens – dat zijn server-loggegevens, cookie-gebruiksgegevens over uw surfgedrag op onze website (indien en voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw cookie-gebruiksgegevens) en e-mail-gebruiksgegevens over uw gebruik van onze e-mailnieuwsbrief of klantenmailings (bijv. uw klikgedrag).

Deze gegevens verwerken wij eenmalig om onze reclame volgens uw interesses te personaliseren, d.w.z. om u op basis van uw interesses zo relevant mogelijke informatie te tonen en aangepaste, individuele aanbiedingen te doen.

De op deze manier verwerkte gegevens gebruiken wij ook om meer te weten te komen over de vraag naar onze producten en diensten, over de manier waarop onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt, en om ons aanbod en onze diensten te verbeteren (productontwikkeling). Voor dit doel worden uw server-loggegevens – tot u bezwaar maakt – niet persoonsgebonden voor alle gebruikers gebruikt en niet aan andere gegevens gekoppeld. Dit gebruik is uitsluitend gepseudonimiseerd; een persoonsgebonden gebruik van de server-loggegevens vindt alleen plaats, als u ons daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming gegeven hebt in het kader van de toestemming voor het gebruik van cookies.

Als wij voor het beheer van de database en voor de analyse een beroep doen op technische dienstverleners, hebben deze geen toegang tot persoonsgegevens, maar alleen tot gepseudonimiseerde gegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gebruiksgegevens is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). De rechtsgrond voor de verwerking van de stamgegevens en bestelgegevens en voor het gebruik van de gegevens voor productontwikkeling zijn onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 (1) (f) AVG). Tegen de verwerking voor reclame en productontwikkeling kunt u altijd bezwaar maken (zie hiervoor 2.6.6).

2.6.2 E-MAILNIEUWSBRIEF

Op basis van een uitdrukkelijke toestemming kunt u zich via onze website abonneren op onze gratis e-mailnieuwsbrief, bestaande uit onze Bergfreunde-nieuwsbrief (met productinformatie en acties zoals bijv. kansspelen) en Bergfreunde-deals (bijzondere aanbiedingen voor een product). Met onze e-mailnieuwsbrief informeren wij u regelmatig over alle gebieden van ons aanbod. Om de e-mailnieuwsbrief zo goed mogelijk aan uw interesses aan te passen, verwerken wij (a) de gegevens die bij de aanmelding van u worden verzameld (de gegevens in de verplichte velden zijn absoluut noodzakelijk voor de ontvangst, de gegevens in de vrijwillige velden dienen om u persoonlijker te kunnen aanspreken), (b) de interesses die u op vrijwillige basis evt. hebt geselecteerd, (c) gegevens over uw gebruiksgedrag, nadat wij u e-mails hebben gestuurd (bijv. klikgedrag), (d) de gegevens uit onze klantendatabase (zie punt 2.6.1). Het abonnement kan via de nieuwsbriefinstellingen worden beheerd; hiervoor is in elke e-mailnieuwsbrief een link opgenomen.

Uw aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief wordt pas actief na uw bevestiging; hiervoor sturen wij u een bevestigingsmail met een link waarop u moet klikken. De bevestigingslink opent de nieuwsbriefinstellingen, die voor elke abonnee worden aangemaakt. Als u verder niets doet, ontvangt u voortaan de Bergfreunde-nieuwsbrief en Bergfreunde-deals. U kunt bij de instellingen ook vrijwillige informatie invoeren (voor de individualisering), selecteren of u alleen de Bergfreunde-nieuwsbrief of Bergfreunde-deals wilt ontvangen, en uw interesses voor bepaalde productcategorieën markeren. Tegen de ontvangst van onze nieuwsbrief kunt u altijd bezwaar maken (zie hiervoor 2.6.6).

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) in combinatie met § 7, lid 2 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie).

2.6.3 SERVICEMAILS

Zonder afzonderlijke toestemming voor onze e-mailnieuwsbrief nemen wij met klanten die een aankoop hebben gedaan, persoonlijk contact op via servicemails die op de klant en zijn bestellingen afgestemde service-informatie bevatten, zoals onderhoudshandleidingen, informatie van de fabrikant, met de bestellingen van de klant vergelijkbare aanbiedingen, en klanttevredenheidsenquêtes. De klanttevredenheidsenquêtes en -beoordelingen kunnen aangevraagd worden door ons of door Trusted Shops GmbH namens ons in het kader van onze Trustbadge (zie punt 3.2.2). De servicemails sturen wij echter alleen indien (a) wij in verband met de verkoop van een artikel of een dienst uw e-mailadres hebben gekregen, (b) wij dit e-mailadres voor directe reclame voor eigen soortgelijke artikelen of diensten gebruiken, en (c) u tegen de ontvangst geen bezwaar hebt gemaakt. Over dit gebruik en uw recht op tegenspraak informeren we u telkens wanneer u uw e-mailadres invoert.

Om de servicemails zo goed mogelijk op uw interesses af te stemmen, verwerken wij (a) de gegevens die van u worden verzameld bij de aankoop van goederen of diensten, (b) gegevens over uw gebruiksgedrag, nadat wij u e-mails hebben gestuurd (bijv. klikgedrag), (c) de gegevens uit onze klantendatabase (zie punt 2.6.1). De servicemails kunnen via de nieuwsbriefinstellingen worden beheerd; hiervoor is in elke e-mailnieuwsbrief een link opgenomen.

Tegen de ontvangst van onze servicemails kunt u altijd bezwaar maken (zie hiervoor 2.6.6).

De rechtsgrond voor de verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 (1) (f) AVG) in combinatie met § 7, lid 3 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie).

2.6.4 TELEFONISCHE RECLAME

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming informeren wij u telefonisch over persoonlijk op u en uw interesses of gebruik afgestemde informatie, aanbiedingen en voordeelacties met betrekking tot Bergfreunde-diensten in alle delen van ons aanbod

Om onze informatie zo goed mogelijk op uw interesses af te stemmen, verwerken wij (a) de gegevens die van u werden verzameld bij het geven van uw toestemming, (b) de gegevens uit onze klantendatabase (zie punt 2.6.1).

Tegen telefonische oproepen kunt u altijd bezwaar maken (zie hiervoor 2.6.6).

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) in combinatie met § 7, lid 2 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie).

2.6.5 RECLAME PER POST

Door middel van schriftelijke reclame per post nemen wij, voor zover dit wettelijk is toegestaan, evt. ook zonder uw toestemming contact met u op voor Bergfreunde-diensten.

Om deze schriftelijke reclame zo goed mogelijk op uw interesses af te stemmen, verwerken wij (a) de gegevens die evt. van u werden verzameld bij de aankoop van goederen of diensten, (b) de gegevens uit onze klantendatabase (zie punt 2.6.1).

Tegen de ontvangst van reclame per post kunt u altijd bezwaar maken (zie punt 2.6.6); wij zullen u hierover informeren in elke reclame die u van ons per post ontvangt.

De rechtsgrond voor de verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 (1) (f) AVG).

2.6.6 BEZWAAR TEGEN RECLAME

Zoals wij u bij het verzamelen van uw contactgegevens en bij elke direct marketing informeren, kunt u altijd geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame of productontwikkeling, en tegen een bepaalde vorm van contactopname met u. Uw eventueel verleende toestemming hiervoor kunt u altijd weer intrekken.

U hebt verschillende mogelijkheden voor uw bezwaar:

 • Als geregistreerde klant (zie punt 2.1) kunt u in uw accountinstellingen onder het menu ‘Nieuwsbriefinstellingen’ verschillende vormen en inhoud van reclame selecteren of annuleren.
 • In het geval van e-mailnieuwsbrieven en servicemails kunt u gebruikmaken van de afmeldlink die er telkens in is opgenomen. U komt dan op een webpagina terecht, die u toegang biedt tot uw nieuwsbriefinstellingen, waar u uw instellingen en gegevens kunt wijzigen.
 • In het geval van telefonische reclame kunt u uw bezwaar aan onze medewerkers meedelen.
 • Als alternatief of als geen van de bovenstaande mogelijkheden bestaat, kunt u ons een bericht (trefwoord: gegevensbescherming) sturen via het contactformulier op onze website, telefonisch via ons klantencentrum of per post of e-mail (contactgegevens zie punt 8).

Dit bezwaar is voor u gratis; d.w.z. er ontstaan voor u geen andere kosten dan de kosten voor het verzenden van uw bezwaar aan het geldende basistarief.

Alle door ons ontvangen en bevestigde bezwaren worden vanaf 6.00 uur de volgende dag/werkdag in aanmerking genomen. Wij vragen uw begrip dat in sommige gevallen mogelijk toch nog eens contact met u wordt opgenomen tijdens de verwerkingstijd van uw bezwaar.

Deze gegevens worden na uw bezwaar of herroeping van eventueel gegeven toestemmingen of anders uiterlijk na beëindiging van het gebruik door ons verwijderd of alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm opgeslagen. Indien nodig, zullen wij uw herroeping opslaan, om te voorkomen dat er verder contact met u wordt opgenomen.

2.7 Uw Sollicitatie

Om uw onder "Vacatures" ingediende sollicitaties te verzamelen en te beoordelen, sollicitatiegesprekken te voeren, waar nodig en toegestaan aanvullend onderzoek te doen, onze interne beslissingen over uw sollicitatie te nemen m.b.t. een toezegging of afwijzing, verwerken wij de door u verstrekte informatie, uit openbare bronnen zoals het internet of van vorige werkgevers.

De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 88 AVG in combinatie met artikel 26, lid 1 resp. lid 3 (verwerking van gegevens voor het nemen van een besluit over het aangaan van een arbeidsovereenkomst) van de BDSG, het Duitse wetboek van strafrecht, of uw toestemming voor de verdere opslag en opname in onze sollicitantenpool voor de duur van 12 maanden (artikel 6, 1, a AVG).

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden en zullen de gegevens van afgewezen sollicitaties binnen 6 maanden na kennisgeving van onze beslissing verwijderen. In het geval van een succesvolle sollicitatie zullen de gegevens worden opgenomen in uw personeelsdossier. In het geval van een afwijzing kunt u ons vrijwillig toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren voor het geval wij op een later tijdstip weer vacatures voor u hebben, tenzij u er al eerder mee hebt ingestemd dat wij uw gegevens opslaan als onderdeel van onze sollicitantenpool.

Voor het online beheer van sollicitanten maken wij gedeeltelijk gebruik van de dienstverlener New Work SE ("Prescreen") (zie ook de punten 3.1 en 3.2.4). Wanneer u online bij ons solliciteert via de link "Vacatures", maakt Prescreen een profiel voor u aan waarin u uw andere ingediende sollicitaties kunt bekijken en beheren. Wij hebben geen toegang tot dit profiel van de kandidaat. Prescreen is verantwoordelijk voor de profielen van kandidaten.

2.8 HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE WEBSITE EN HET LEVEREN VAN DIENSTEN

De verwerking van de loggegevens van de server is om technische redenen nodig voor het ter beschikking stellen van de website en voor het leveren van diensten en daarna voor het garanderen van de systeemveiligheid.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang de website met onze diensten ter beschikking te stellen (art. 6 (1) (f) AVG). De verwerking is voor het gebruik van onze website dringend noodzakelijk, een recht op tegenspraak bestaat niet.

Deze gegevens worden uiterlijk na 12 dagen verwijderd.

De loggegevens van de server worden daarna eventueel gebruikt voor statistische doelen en worden voor de verbetering van de kwaliteit van onze internetpresentatie geanonimiseerd geëvalueerd. Er heeft geen verbinding van de loggegevens van de server met uw persoonsgegevens plaats. Ook worden de loggegevens van de server niet samengevoegd met andere bronnen van persoonsgegevens.

3. Doorgeven van gegevens

3.1 Doorgeven van gegevens aan orderbewerkers

Deels zetten wij in de loop van een orderverwerking dienstaanbieders in rekening houdend met de wettelijke eisen, dus op basis van een contract in onze opdracht, volgens onze instructies en onder onze controle.

Orderbewerkers zijn met name

 • technische dienstaanbieders, waarvan wij voor de beschikbaarstelling van de website gebruik maken, bijv. dienstaanbieder voor softwareonderhoud, computercentrumbedrijf en hosting
 • technische dienstaanbieders, waarvan wij gebruik maken voor de beschikbaarstelling van functionaliteiten, bijv. technisch noodzakelijke cookies
 • dienstaanbieders voor de praktische uitvoering van reclame en marketing, bijv. dienstaanbieders voor e-mailverzending en analysecookies en dienstaanbieders voor het beheer van de klantendatabase.

In deze gevallen blijven wij voor de gegevensverwerking verantwoordelijk; het doorgeven en verwerken van persoonsgegevens aan of door onze orderbewerkers berust op de wettelijke basis die ons de gegevensverwerking telkens toestaat. Een afzonderlijke wettelijke basis is niet vereist.

3.2 Gegevensoverdracht aan een derde partij

Deels geven wij uw gegevens ook door aan een derde partij, dus aan partners waarmee wij buiten een orderverwerking samenwerken. Dergelijke partners voeren hun diensten uit op eigen verantwoordelijkheid; voor de verwerking van uw gegevens door partners gelden uitsluitend hun aanwijzingen over de privacybescherming.

3.2.1 Aanbieders van betalingsdiensten

Voor de uitvoering van uw bestellingen geven wij - behalve in het geval van vooruitbetaling/overschrijving per bankgiro - betalingsinformatie door aan aanbieders van betalingsdiensten die de betalingstransacties verbonden met de bestellingen afhandelen. Welke van deze betalingsdiensten u worden aangeboden, kunt u zien op de shoppagina die u gebruikt.

Bij betaling via PayPal geven wij de betalingsinformatie door aan PayPal. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van de overeenkomst met u, art. 6 (1) (b) AVG.

De aanwijzingen over de privacybescherming van PayPal als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier.

Bij alle andere aangeboden betaalmethoden geven wij de voor de betreffende betaalmethode vereiste informatie door aan Unzer GmbH. De rechtsgrond voor de overdracht is de uitvoering van de overeenkomst met u, art. 6 (1) (b) AVG.

De aanwijzingen over de privacybescherming van Unzer GmbH als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier.

Bij achteraf betalen en – indien aangeboden – bij betaling in termijnen, geven wij de nodige persoonlijke informatie door (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de transactie (artikel, factuurbedrag, rente, termijnen, vervaldata, totaalbedrag, factuurnummer, belastingbedrag, valuta, datum en tijdstip van de order) aan Payolution GmbH en Bank Frick & Co AG, aan wie wij onze koopprijsvordering op u overdragen. Met de bedoeling een besluit te nemen over de aankoop van de vordering, voeren de bovengenoemde bedrijven een kredietwaardigheidscontrole uit op eigen verantwoordelijkheid . De wettelijke basis voor de overdracht door ons is ons gerechtvaardigde belang bij de economische bescherming van deze betaalmethoden, evenals de vervulling van onze civielrechtelijke verplichtingen om de noodzakelijke informatie te verstrekken aan de koper van de vordering (art. 6 (1) (f) AVG). Bij de keuze van deze betaalmethode zijn onze belangen dwingend, omdat anders een kredietwaardigheidscontrole en daarmee een aankoop van vorderingen niet meer mogelijk is; een herroeping van de gegevensverwerking (art. 21 (1) AVG) met behoud van deze betaalmethode is daarom niet mogelijk; u kunt wel een andere betaalmethode kiezen.

De aanwijzingen over de privacybescherming van Payolution GmbH betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens als verantwoordelijke vindt u hier.

De aanwijzingen over privacybescherming van de Frick Bank & Co AG betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens als verantwoordelijke vindt u hier.

3.2.2 Kopersbescherming / Beoordelingen

Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen evenals voor het aanbod van de Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling is op deze website het Trusted Shops Trustbadge opgenomen.

Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegend gerechtigde belangstelling aan een optimale marketing van ons aanbod conform art. 6 (1) (f) AVG). De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, met wie wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming volgens art. 26 AVG. In het kader van de aanwijzingen over de privacybescherming informeren wij u hierna over de wezenlijke contractuele inhoud volgens art. 26 (2) AVG.

De Trustbadge wordt verstrekt door een Amerikaanse CDN-aanbieder (Content Delivery Network) binnen het toepassingsgebied van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een adequaat niveau van privacybescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH kunt u vinden in hun privacyverklaring.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op. Deze bevat onder meer uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Na het afronden van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische one-wayfunctie is gehasht, aan Trusted Shops GmbH doorgegeven. De wettelijke basis is art. 6 (1) (f) AVG. Dit dient om te controleren of u reeds bent aangemeld voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardigde doorslaggevende belangen en die van Trusted Shops bij het bieden van de kopersbescherming die in elk afzonderlijk geval aan de specifieke bestelling gekoppeld is, en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 (1) (f) AVG. Indien u al bent aangemeld, vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u zich nog niet voor de diensten heeft ingeschreven, wordt u in de gelegenheid gesteld dit voor de eerste keer te doen. De verdere verwerking na een succesvolle registratie is ook geregeld volgens de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH gewist en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven indien u daarmee heeft ingestemd, wij u conform § 7 lid 3 van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) met servicemails mogen benaderen (vgl. artikel 2.6.3), u na afronding van een bestelling besluit gebruik te maken van de producten van Trusted Shops, of als u zich al voor gebruik heeft geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

In het kader van de tussen ons en Trusted Shops GmbH bestaande gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u voor vragen over gegevensbescherming en het doen gelden van uw rechten het beste contact opnemen met Trusted Shops GmbH via de contactmogelijkheden die in de hierboven gelinkte informatie over gegevensbescherming staan vermeld. Onafhankelijk daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag zal dan, indien nodig, voor de beantwoording worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke.

3.2.3 Logistieke bedrijven

Voor het goederentransport door ons aan u geven wij uw adres en contactgegevens, voor zover nodig, door aan logistieke bedrijven (bijv. DHL), in het bijzonder naam, bedrijf indien van toepassing, evenals postadres / pakketstation en bijbehorende adrestoevoegingen. In dit verband geven we u eventueel links of codes om de zending te volgen. Wij zullen uw e-mailadressen indien nodig ook voor deze doeleinden aan de logistieke bedrijven doorgeven, zodat het logistieke bedrijf rechtstreeks met u kan communiceren, bijv. om vragen over het adres, afspraken over levertijden, afleverlocaties enz. te coördineren; hierdoor kunnen fouten of vertragingen bij de levering worden beperkt. Indien u direct door het logistieke bedrijf wordt aangeschreven, komt dat doordat u zich bij dat logistieke en koeriersbedrijf op een overeenkomstige dienst heeft geabonneerd en daar met dit gebruik heeft ingestemd. In andere landen kan op basis van de wijze van bezorging of vanwege plaatselijke omstandigheden extra informatie nodig zijn (bijv. e-mailadres of telefoonnummer), zodat de besteller u kan vinden of bereiken. Dit wordt u dan in het kader van de adresinvoer bekend gemaakt. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van de overeenkomst met u, art. 6 (1) (b) AVG of ons belang bij een zo probleemloos, vertragingsvrij en comfortabel mogelijke levering, art. 6 (1) (f) AVG.

Voor retourzendingen van u aan ons adviseren we u als vrijwillige service (ter vereenvoudiging en besparing van kosten) porto en label voor de retourzending via onze website te genereren. Om het label te genereren wordt u via onze website doorgestuurd naar het retourenportaal van DHL (u kunt dit natuurlijk ook direct bij een logistiek bedrijf bestellen). Om u de best mogelijke service te bieden, geven we de persoonlijke gegevens van uw bestelling nodig voor het genereren van het label door aan DHL (d.w.z. bewijsnummer, postcode, naam, adres en e-mailadres). Deze gegevens zijn nodig om het label correct in te vullen, u dit per e-mail toe te sturen om zelf te printen en om u te factureren. Voor u wordt het dus gemakkelijker, omdat u deze gegevens niet meer afzonderlijk moet invoeren; wij moeten de gegevens daarvoor (via een beveiligd formulier) doorgeven aan DHL. Op onze website wijzen we u speciaal op het gebruik van deze dienst. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van een door u aangevraagde service of de voorbereiding van een contract van u met het logistieke bedrijf, art. 6 (1) (b) AVG.

De gegevensverwerking bij de logistieke bedrijven geschiedt vervolgens in alle gevallen door hen op eigen verantwoordelijkheid.

3.2.4 Online sollicitaties

Zoals reeds beschreven in punt 2.7, zullen uw sollicitatiegegevens door de dienstverlener Prescreen worden verwerkt om een kandidatenprofiel aan te maken.

Dit dient voor het behoud van onze en uw in het kader van een afweging van belangen overwegend gerechtigde belangstelling voor een optimaal en effectief beheer van uw sollicitaties conform art. 6 (1) (f) AVG). In uw profiel kunt u niet alleen uw sollicitatie bij ons, maar ook andere sollicitaties bekijken en beheren.

Meer informatie over Prescreen vindt u hier.

3.3 GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

In sommige gevallen geven wij persoonsgegevens door aan ontvangers die niet binnen het directe toepassingsgebied van de AVG vallen (‘derde landen’). Indien de Europese Commissie voor deze landen niet besloten heeft dat zij wettelijk een voldoende beschermingsniveau van uw persoonsgegevens bieden, moeten wij ervoor zorgen dat wij voldoende waarborgen voor uw persoonsgegevens implementeren of dat een van de wettelijke uitzonderingen van toepassing is.

Als waarborgen overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG hanteren wij bij ontvangers in niet als veilig erkende derde landen regelmatig standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Toch bestaat in sommige landen het risico dat uw gegevens door de nationale autoriteiten worden opgevraagd voor controle en toezicht, zonder dat de voorwaarden duidelijk geregeld zijn of doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn. Indien dergelijke risico’s bestaan, die door de rechtspraak van de Europese rechtbanken als onredelijk worden beschouwd (bijvoorbeeld zoals in sommige constellaties in het geval van de VS), zullen wij in de mate van het mogelijke extra veiligheidsmaatregelen treffen en desbetreffende overeenkomsten afsluiten. Voor meer informatie over de overdracht naar derde landen en met name voor een kopie van de standaardbepalingen, kunt u contact met ons opnemen (zie punt 8).

In sommige gevallen vragen wij voor de overdracht van gegevens aan ontvangers in onveilige derde landen uw uitdrukkelijke toestemming volgens artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze partners gebruikmaken van cookies of soortgelijke technologieën op onze website. Indien u uw toestemming geeft, aanvaardt u de hierboven beschreven risico’s, met name dat buitenlandse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens, zonder dat hiervoor waarborgen overeengekomen zijn of extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

4. Cookies en webanalyse

4.1 Wat zijn cookies?

Om onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken en de relevantie van onze reclame voor de bezoekers van onze websites te verhogen, gebruiken wij en onze partners zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Ze laten toe, informatie over een bepaalde periode te behouden en de computer van de bezoeker te identificeren. Dit gebeurt gedeeltelijk ook bij gebruik van zogenaamde tracking-pixels, die niet op de harde schijf van de bezoeker worden opgeslagen, maar op dezelfde wijze als een cookie behulpzaam kunnen zijn bij de identificatie van de computer. In wat volgt zijn met het begrip "Cookie" zowel cookies in technische zin als tracking pixel en soortgelijke technische methodes bedoeld.

Wanneer u voor de eerste keer onze websites bezoekt, wordt op de homepage de verwijzing naar de privacybescherming met de toestemmingstekst in cookies weergegeven. Als u daar of in onze cookie-instellingen toestemming geeft, wordt deze toestemming op uw browser opgeslagen, zodat we deze aanwijzing niet op elke pagina moeten herhalen. Indien deze aanwijzing in uw browser ontbreekt (bijv. doordat u de browsergeschiedenis wist), zal deze aanwijzing bij een volgend bezoek aan onze websites opnieuw verschijnen.

Uw toestemming voor cookies omvat ook uw toestemming voor de overdracht van gegevens naar derde landen, inclusief de risico’s die dit met zich mee kan brengen, met name dat buitenlandse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens (zie punt 3.3).

4.2 Welke cookies gebruiken we?

Op deze websites gebruiken wij vier (4) verschillende categorieën van cookies: noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en verder optioneel functionele, analyse- en marketing-cookies, de meestal door derden geplaatst worden.

4.2.1 Noodzakelijke cookis

Deze cookies zijn onontbeerlijk. Ze helpen u erbij op onze webpagina te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Ze slaan onder meer op welke producten u in uw winkelmand hebt neergelegd of de voortgang van uw bestelproces. Ook slaan ze op of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en uw selectie van de cookie-instellingen.

Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketingdoeleinden wordt gebruikt of over waar u op internet bent geweest. Deze cookies zijn meestal sessiespecifiek en verlopen na uw bezoek op de website (sessie), tenzij de betreffende functionaliteit een andere opslag vereist (bijv. het opslaan van de cookie-instelling).

Het deactiveren van deze categorie cookies kan functies van de gehele website of van delen daarvan beperken. Dit is dus niet mogelijk.

Juridische basis voor het gebruik van de technisch noodzakelijke cookies en het verwerken van de gegevens ervan door deze cookies is ons gerechtigd belang, om u de functies van onze website weer te geven en voor gebruik ter beschikking te stellen, art. 6 (1) lit. f AVG

4.2.2 Functionele cookies

We gebruiken functionele cookies om het gebruik en de performance van onze website te verbeteren en te vereenvoudigen en om u extra optionele functies aan te bieden.

Om voor u bijvoorbeeld het sneller laden van de website mogelijk te maken, gebruiken we technologie van RichRelevance Inc, 303 Second Street, Suite 350, San Francisco, CA 94107, USA.

Juridische basis voor het gebruik van de functionele cookies en het verwerken van de gegevens door de aanbieder van deze cookies is uw vooraf gegeven toestemming (art. 6 (1) lit. a AVG) U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, herroepen.

4.2.3 Analyse-cookies

Analyse-cookies registreren gegevens over hoe bezoekers in het algemeen een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst oproepen en of ze foutmeldingen van websites ontvangen.

Ook deze cookies verzamelen geen gegevens waarmee de bezoeker kan worden geïdentificeerd. De met deze cookies verzamelde gegevens worden niet met andere gegevens over onze bezoekers gecombineerd. Alle met behulp van deze cookies verzamelde informatie dient er uitsluitend voor de functionaliteit en de service van de website te begrijpen en te verbeteren.

Juridische basis voor het gebruik van de analyse-cookies en het verwerken van de gegevens door de aanbieder van deze cookies is uw vooraf gegeven toestemming (art. 6 (1) lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, herroepen.

(1) Google Analytics
Wij gebruiken voor de analyse van onze websites bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. De door het gebruik van Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om andere met het gebruik van dit onlineaanbod en het internetgebruik verbonden diensten voor ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld. Google kan de informatie ook voor eigen doeleinden verwerken.

(2) Webtrekk Analytics
Bovendien maken we gebruik van Webtrekk Analytics, een product van Mapp Digital/Webtrekk GmbH om statistische gegevens over het gebruik van dit webaanbod te verzamelen en het aanbod overeenkomstig te optimaliseren. Dit is een statistiekprogramma dat het gebruik geanonimiseerd of gepseudonimiseerd registreert. Het gebruik van Webtrekk stelt ons in staat een gepseudonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag te maken, waarvoor informatie die uw browser verstrekt, verzameld en geëvalueerd wordt.

4.2.4 Marketing-cookies

Marketing-cookies worden gebruikt om reclame doelgerichter op u en uw belangen af te stemmen. Ze dienen ook om een herhaling van steeds dezelfde reclame te beperken, de werking van een reclamecampagne te meten en het gedrag van personen na het bekijken van een reclame te begrijpen.

Deze cookies worden gewoonlijk door reclamenetwerken met toestemming van de website-exploitant (in dit geval dus door ons) op diens pagina's geplaatst. Zij stellen vast dat een gebruiker een website heeft bezocht en geven deze informatie aan anderen, bijv. reclamebedrijven, door of passen zelf de reclame overeenkomstig aan. Vaak zijn ze met een websitefunctionaliteit verbonden die door dit bedrijf beschikbaar wordt gesteld. Wij gebruiken deze cookies dan ook om een verbinding met sociale netwerken tot stand te brengen, die dan de informatie over uw bezoek verder kunnen verwerken om de reclame op andere websites doelgericht voor u passend te maken. Bovendien moeten ze de door ons gebruikte reclamenetwerken informatie over uw bezoek ter beschikking stellen, zodat u dan later op basis van uw browsinggedrag precies die reclame kan worden voorgesteld die u mogelijk echt interesseert. Ook in deze gevallen combineren we de met deze cookies verzamelde gegevens niet met anderen gegevens over onze bezoekers.

Juridische basis voor het gebruik van de marketing-cookies en het verwerken van uw gegevens door de aanbieder van deze cookies is uw vooraf gegeven toestemming (art. 6 (1) lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, herroepen.

4.3 Lijst van de functionele, analyse- en marketing-cookies

U kunt de lijst van de door ons gebruikte cookies en de aanbieders die met behulp van cookies persoonlijke informatie van u verkrijgen, evenals de duur van de cookies, hier bekijken. Daar leest u meer over de afzonderlijke aanbieders en cookies.

Indien u in plaats daarvan van ons meer informatie over deze cookies wenst, stuur dan een e-mail naar de onder punt 8 vermelde contactgegevens.

4.4 Hoe kann ik mijn toestemming voor cookies geven of herroepen?

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt, wordt op de homepage de verwijzing naar de privacybescherming met de toestemmingstekst in optionele cookies weergegeven. Door aanklikken van "Alles selecteren" op de beginpagina of van de afzonderlijke categorieën (functionele, analyse- en marketing-cookies) onder het menu „Cookie-instellingen“ verklaart u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, aanpassen en wijzigen.

U kunt het gebruik van alle cookies ook verhinderen, door de overeenkomstige instellingen voor cookies in uw browser. We wijzen u er echter op, dat in dit geval de functionaliteit van onze websites beperkt zal zijn, wanneer ook technisch noodzakelijke cookies worden geblokkeerd. U kunt bijvoorbeeld op de website www.youronlinechoices.com meer lezen over cookies en de afzonderlijke aanbieders. Daar heeft u ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op gebruik gebaseerde online reclame door individuele of alle tools.

5. SOCIAL MEDIA NETWORKS

Wij maken gebruik van links op andere internetpresentaties van ons bij websites en diensten van derden, bijv. op social-mediakanalen zoals Facebook, Twitter, Youtube of Pinterest.

Onze aanwezigheid op de social media netwerken en platformen is in het belang van een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij geven daar informatie over onze producten en speciale acties.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door de aanbieders op hun pagina's, een contactmogelijkheid en uw daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de aanwijzingen over gegevensbescherming van de onder 5.1 gelinkte aanbieders. Mocht u wat dit betreft toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u ook met ons contact opnemen.

5.1 INHOUD DELEN OP SOCIALE NETWERKEN

Indien u een van onze websites op een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Twitter) wilt delen, kunt u hiervoor op een van onze "Verder vertellen"-knoppen klikken. Na een klik op de "Verder vertellen"-knop komt u op het betreffende sociale netwerk (bijv. Facebook of Twitter) terecht. Om een van onze websites te delen, moet u in dit sociale netwerk ingelogd zijn.

Verder plaatsen wij ook links naar onze pagina’s op de sociale media netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest). Na een klik op de links komt u direct op het betreffende sociale media netwerk terecht.

Voor de gegevensverwerking door de sociale netwerken op hun websites zijn uitsluitend deze derde partijen verantwoordelijk en geldt hun gegevensbeleid (Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php; Instagram: https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388; Twitter: https://twitter.com/de/privacy; Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy).

5.2 YOUTUBE-VIDEO’S

Wij maken gebruik van het platform YouTube.com, om onze video’s te plaatsen en openbaar te maken. YouTube is een dienst van een derde partij, die niet met ons verbonden is, namelijk YouTube LLC.

Op sommige van onze webpagina’s sluiten wij video’s in die bij YouTube zijn opgeslagen. Hierbij wordt inhoud van de YouTube-website weergegeven in een deel van uw browservenster. De YouTube-video’s worden echter pas opgevraagd, nadat u erop geklikt hebt. Deze techniek wordt ‘framing’ genoemd.

YouTube-content wordt alleen in de ‘privacymodus’ ingesloten. Deze wordt door YouTube zelf ter beschikking gesteld en zorgt ervoor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op uw apparaat plaatst. Wanneer u de YouTube-video’s in een nieuw venster opent, worden echter het IP-adres en andere gegevens van uw browser doorgegeven en wordt dus ook meegedeeld welke van onze webpagina’s u bezocht hebt. Meer informatie over de gegevensverwerking door YouTube vindt u in het privacybeleid van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op: https://policies.google.com/privacy.

5.3 FACEBOOK FANPAGE

Wij exploiteren op Facebook een fanpage om informatie te geven over onze producten en acties. Deze vindt u op: https://www.facebook.com/bergfreunde Voor diverse doeleinden worden gegevens van bezoekers van onze fanpage verzameld en verwerkt.

Enerzijds genereert Facebook aan de hand van de gegevens over het gebruik van de fanpage geanonimiseerde evaluaties, die ons voor de verbetering van ons aanbod ter beschikking worden gesteld. Deze evaluaties, "Insights" genoemd, worden onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen Facebook en ons uitgevoerd. De basis hiervoor vormt een overeenkomst tussen gemeenschappelijk verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG, die u hier kunt inkijken. Dienovereenkomstig is de primaire verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en het nakomen van de rechten van de betrokkenen, met name recht op informatie, verwijdering en bezwaar Facebook Ireland Ltd. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook Ireland voor insights en over het claimen van de rechten als betrokkene vindt u hier.

Afgezien van de insights heeft enerzijds een verdere verwerking van persoonsgegevens door Facebook in eigen verantwoordelijkheid plaats, onder meer voor het leveren van diensten of reclame. Hierover vindt u hier meer informatie.

6. Veiligheid

Wij en onze dienstaanbieders treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde personen. Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling permanent verbeterd.

Bij de overdracht van uw persoonsgegevens aan ons wordt een codering door Secure Socket Layer (SSL) uitgevoerd. Persoonsgegevens die tussen u en ons of andere betrokken bedrijven worden uitgewisseld, worden in principe via versleutelde verbindingen overgedragen die overeenkomen met de actuele stand van de techniek.

Het spreekt vanzelf dat onze medewerkers en onze gelaste dienstaanbieders tot geheimhouding verplicht zijn.

7. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering of verwijdering

Iedere natuurlijke persoon, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft bij ons in principe (dus afhankelijk van de desbetreffende voorwaarden) de volgende rechten:

 • Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, geven wij u altijd graag gratis informatie over de gegevens die over u bij ons zijn opgeslagen (art. 15 AVG).
 • U hebt recht op correctie van onjuiste en completering van onvolledige gegevens (art. 16 AVG).
 • U hebt recht op blokkering / beperking van de verwerking of verwijdering van uw niet langer benodigde of op grond van wettelijke plichten opgeslagen persoonsgegevens (art. 17, 18 AVG).
 • U hebt recht op overdracht van de gegevens in een gestructureerd, gangbaar en met de machine leesbaar formaat, voor zover u ons de gegevens op grond van een instemming of op basis van een contract tussen ons en u beschikbaar hebt gesteld (art. 20 AVG).
 • U hebt te allen tijde recht op tegenspraak tegen de verwerking van uw gegevens voor directe reclame (art. 21 alinea's 2 en 3 AVG).
 • U hebt recht op tegenspraak op grond van een verwerking op basis van een gerechtigd belang, waarbij wij dan onze dwingende redenen kunnen verklaren (art. 21 alinea 1 AVG). We hebben er in het bovenstaande op gewezen wanneer dit recht bestaat.
 • Indien u een instemming voor een gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u die te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen, dit betekent dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot op het tijdstip van de herroeping onaangetast blijft. Na de herroeping van een instemming kunt u eventueel niet langer gebruikmaken van onze diensten.

Neem met uw verzoek schriftelijk contact met ons op (trefwoord: Privacybescherming) of een e-mail aan de onder punt 8 vermelde contactgegevens. Wij behouden ons het recht voor uw identiteit te controleren, zodat uw persoonsgegevens niet bekend worden aan onbevoegde personen.

U hebt bovendien het recht, bij een autoriteit voor privacybescherming bezwaar in te dienen.

8. Verantwoordelijke voor privacybescherming

Onze verantwoordelijke voor privacybescherming is:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Contact: Ostengasse 14, 93047 Regensburg

datenschutz@bergfreunde.de

9. Wijzigingen

Zo nu en dan is het nodig de inhoud van onderhavige aanwijzingen voor privacybescherming aan te passen. Wij behouden ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de aanwijzingen voor privacybescherming eveneens op deze plaats publiceren. Wanneer u ons weer bezoekt, lees dan ook opnieuw de aanwijzingen voor privacybescherming door.


Status September 2021

Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.