Herroepingsrecht

A) Herroepingsrecht voor verbruikers voor koopcontracten/sluiten van contracten op afstand
B)Voorbeeld van een formulier voor herroeping

A) Herroepingsrecht voor consuments voor koopcontracten/sluiten van contracten op afstand

Consuments - Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met doelen die voor het merendeel niet tot zijn commerciële en ook niet tot zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden gerekend - kunnen hun contractuele verklaring bij contracten onder bezwarende titel onder de volgende voorwaarden herroepen:

Herroepingsinstructies

Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder aangifte van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, ingeval het gaat om een bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd, 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet u ons (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-mail: service@bergfreunde.nl, telefoon: +49 7121 70120, telefax: +49 7121 7012291) aan de hand van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, telefax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen informeren. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgaande voorbeeld van een formulier voor herroeping, dat nochtans niet voorgeschreven is.

Om te voldoen aan de termijn voor herroeping volstaat het dat u de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht verstuurt voordat de termijn verstreken is.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden voordelige standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling van herroeping van uw contract bij ons is binnengekomen, terugbetalen. Deze terugbetaling doen wij met hetzelfde betalingsmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen. Wegens deze terugbetaling zullen u in geen geval vergoedingen worden berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naargelang wat het eerst gebeurt.

U dient de artikelen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over het herroepen van het contract heeft geïnformeerd, aan ... ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de artikelen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen verstreken is. U draagt de directe kosten van terugzending van de artikelen.

U moet slechts voor een mogelijk waardeverlies van de artikelen opkomen, wanneer dit waardeverlies veroorzaakt is door een omgang met de artikelen die niet noodzakelijk was voor het controleren van de gesteldheid, de eigenschappen en de wijze van functioneren.


Het herroepingsrecht is uitgesloten bij contracten voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaar-digde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij contracten voor:

  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden terugge-zonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogram-matuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

B) Voorbeeld van een formulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, E-Mail: service@bergfreunde.nl, Telefax: +49 7121 7012291

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

€ 5 onmiddellijk
Voor je volgende bestelling
Nee, dank u.